Maatalous MAKU matkalta…

Maakuntauudistuksen juna kulkee vääjäämättä eteenpäin, vaikka tuntuu, että olisi tarve välillä pysähtyä kaikilla asemilla ja hengähtää. Se ei ole mahdollista, sillä eri valmistelukokonaisuuksien junat ja raiteet kulkevat samaan aikaan kohti määränpäätä. On pysyttävä raiteilla, että tuo määränpää, uusi yhteinen Etelä-Pohjanmaa saavutetaan 1.1.2020.

Aikataulussa pysyminen ei ole kiinni pelkästään oman maakunnan valmistelukokonaisuuden toimivuudesta. Helsingin pääteaseman täytyy toimia ja tehdä päätöksiä mahdollistaen sen, että junat voivat kulkea ilman suurempia routaheittoja ja mutkia. Mutkaisella raiteella matkan teko on epämukavaa. Kuoppia on ollut ja tulee olemaan vielä kierrettävänä ja haasteita ratkaistavana.  Vähäinenkin epävarmuutta luova huojunta raiteilla horjuttaa valmistelua ja uskoa siihen, että määränpää saavutetaan. Perille on saavuttava aikataulussa ja hyvin valmistautuneena- ei kuitenkaan levänneenä, sillä siihen ei jäljellä oleva valmisteluaika anna mahdollisuutta.

Nimetön suunn.malliMaatalouspalvelujuna on kulkenut matkaansa kuin toimintavarma dieselveturi täynnä työnsä osaavia ja kokeneita asiantuntijoita. Kuntien asemilta poimittiin asiantuntijat kyytiin jo hyvissä ajoin ja palveluiden suunnittelumatkaa on taivallettu yhdessä. On päästy yhteisymmärrykseen siitä, minkälaiset viljelijätukipalvelut tarvitaan ja miten ne järjestetään. On valmisteltu esitys siitä, kuinka monta asemaa tarvitaan palveluja tarjoamaan, että viljelijöiden asiointimatka asemalle olisi kohtuullinen. Suurin osa asiakkaistamme on päätynyt sähköiseen lippuun. On hahmoteltu myös sitä, montako veturihenkilöä tarvitaan, että juna kulkee sujuvasti ja laadukkaasti palvellen ja tukimaksut saadaan oikein ja ajallaan tuen hakijoille. Viljelijätukivaunu kuljettaa kyydissään Etelä-Pohjanmaalle vuosittain yli 200 miljoonan euron rahasäkkiä kotimaiselle ruuantuotannolle välttämättömiä ja alueemme maatalouden kilpailukyvyn turvaavia euroja.  Ruokaketjua ei alueellamme ole, ellei ole mahdollisuutta elinkelpoisen maatalouden harjoittamiseen. Maatalousvaltaisella alueella tällä rahasäkillä on merkittävä vaikutus myös alueen kunnille ja elinkeinoelämälle laajemminkin.

Veturihenkilöiden lisäksi on tärkeää, että asiantuntijajoukko on valmis matkustamaan sekä taivaltamaan maakuntamatkaa avoimin mielin ja muuttuvin menetelmin. Maaseutuviraston – ja ennen pääteaseman saavuttamista aloittavan – Ruokaviraston vaatimukset toiminnalle tiedetään, ne ovat asiantuntijajoukolle aivan peruskauraa. Odotamme toki, että matkan varrelle ilmestyvä, uusi Ruokavirastoristeysasema tarkastelee kaikki toimintonsa läpi, niin että turhat mutkat raiteellamme oikaistaan.

Matkan varrelle on Etelä-Pohjanmaalla osunut useita varsin perusteellisia EU tason matkalipun tarkastajia. Toimintaamme on tarkastettu, läpivalaistu ja pyöritelty siinä määrin, että veturinkuljettajana voin vakuuttaa koko maakuntakonsernille- me osaamme tämän, suuria puutteita ei toiminnasta löydy. Kerran opittu ei minnekään organisaatiomuutoksissa katoa.

Tukivalvontavaunu on liitetty mukaan lähes nykyisessä muodossaan. Sen toiminta ja resurssit on pystyttävä turvaamaan, sillä siitä riippuu saadaanko maksut tuen saajille ajallaan. Matkustajiksi on poimittu myös eläinlääkinnän-, -suojelun ja -valvonnan asiantuntijoita aluehallintovirastosta ja kuntien ympäristöterveydenhuollosta. Kovinkaan pakkanen ei nujerra kasvituholaisia, eläin- eikä kasvitauteja, jotka seuraavat matkaamme varjon tavoin. Siksi vaunussa on mukana myös erikoistuneita asiantuntijoita parantamassa eläinten hyvinvointia, turvaamassa korkealaatuisen ruuan tuottamista ja maa- ja elintarviketuotannon tuotantokyvyn kasvua. Vaunu on yksikerroksinen, yhteisiä toimintamalleja valmistellaan parhaillaan.

Maatalouslomituksen vaunu seisoo vielä malttamattomana asemalla ja odottaa liittämislupaa ja muitakin matkan teon välttämättömiä reunaehtoja Helsingin pääteasemalta. Lomitusvaunua kuitenkin lämmitetään ja varustellaan jo. Se on valmis asiantuntijoineen matkan tekoon heti, kun löytyy oikea raide. Tämä vaunu on kaksikerroksinen- lomituksen järjestäminen ja tuottaminen ovat eri kerroksissa.

Heinäkuuhun mennessä odotamme Helsingin pääteaseman ratkaisuja: jatkuuko matka, hidastuuko matkan teko vai onko tehtävä U–käännös ja palattava takaisin lähtöasemalle.

 

Ritva Rintapukka
Maaseutuyksikön päällikkö
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Uusi E-P
Maatalous, rahoitus- ja kehittämispalvelut -vastuuvalmistelija

Mitä ne pohjavesialueet oikein ovat?

PohjavesialuekylttiPohjavettä muodostuu, kun sadevesi tai lumen sulamisvesi imeytyy maahan. Vesi valuu pikku hiljaa painovoiman vaikutuksesta maassa alaspäin. Hiljalleen vesi täyttää kaikki maarakeiden väliset huokoset ja kallioperän raot. Muodostaessaan yhtenäisen vesimassan enemmän tai vähemmän tiivistä pohjaa vasten vesi alkaa maan sisällä valua maarakeiden väleissä kohti maastollisesti alimpia kohtia. On erityisen tärkeää ymmärtää, että pohjavettä on maaperässä kaikkialla ja sen hidas valunta ylläpitää jokien ja purojen virtaamaa erityisesti kuivina aikoina.

Mitä ne pohjavesialueet sitten ovat? Miksi puhutaan pohjavesialueista, jos pohjavettä on joka paikassa maaperässä?

Suomen maankamara on hyvin erilainen kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa. Meillä on ikivanha kallioperä, jota verhoaa hyvin nuori maaperä. Kallioperä on kovaa ja tiivistä. Kallioperän kivilajeissa ei ole avoimia huokosia, joihin vesi voisi imeytyä. Kallioperässä vesi kerääntyy ja liikkuu pääasiassa vain siihen rapautumisen myötä syntyneissä raoissa.

Kallioperän päällä on irtonaisten maalajien muodostama kerros. Se on muinaisten jäätiköiden taakseen jättämää. Useat jäätiköitymiset ovat raastaneet kallioperäämme ja kerrostaneet siitä irronneen kiviaineksen erilaisiksi maaperämuodostumiksi. Vettä imeytyy vaihtelevia määriä erilaisilla nopeuksilla eri maalajeihin. Parhaiten vesi imeytyy karkearakeisiin maalajeihin, kuten soraan ja hiekkaan. Imeytyminen on sen sijaan hidasta siltti- ja savimaalajeihin. Moreeniin vesi imeytyy vaihtelevammin.

Kasalankangas

Pohjavettä on siis kaikkialla, mutta parhaita pohjavesialueita ovat sora- ja hiekkamuodostumat. Sadevesi imeytyy niihin tehokkaasti muodostaen runsaasti helposti pumpattavissa olevaa pohjavettä. Missä meillä on tällaisia alueita?

Soraa ja hiekkaa on kerrostunut jääkauden aikana ja erityisesti sen loppuvaiheessa, kun jäätikön sulamisvedet kerääntyivät jään alla suuriksi uomiksi. Niiden sijainti näkyy nykyisin harjuina. Virtaava vesi kerrosti uoman pohjalle pyöristyneitä kiviä, soraa ja hiekkaa. Harjut ovat siis entisten jäätikköjokien pohjia.

Pohjanmaa_maaperakartta

Yllä oleva karttakuva on ote Geologian tutkimuskeskuksen julkaisemasta Suomen maaperäkartasta. Tummanvihreällä värillä on merkitty harjut ja soraa ja hiekkaa sisältävät muodostumat. Ne sijaitsevat Pohjanmaan rannikkoalueella luode-kaakko -suuntaisina. Rantavoimien siirtelemät hiekat ja sorat on merkitty oranssilla. Moreeni on merkitty vaalean ja tumman ruskealla ja turvekerrostumat harmaalla. Kalliomaat näkyvät punaisina. Sinisellä värillä kuvataan hienorakeisia maalajeja kuten savi ja siltti.

Harjut ja muut karkearakeisia maalajeja sisältävät muodostumat ovat parhaita pohjavesialueita, joista voimme saada suurelle ihmisjoukolle talousvettä. Tällaisia on Suomen pinta-alasta kuitenkin vain noin 5 %. Etelä-Pohjanmaan erikoisuus ovat savi- ja silttikerrostumien alla piileskelevät hiekat ja sorat. Niitä löytyy mm. Kurikasta.

Pohjavesialueita on Suomessa luokiteltu ja rajattu jo 1970-luvulta asti. Kartoitus perustui hallinnon käytäntöihin aina vuoteen 2015 asti, jolloin luokitus ja alueiden rajaaminen tuli lakisääteiseksi. ELY-keskukset vastaavat tästä työstä. Koko Suomessa on parhaillaan käynnissä pohjavesialueiden luokituksen ja rajaamisen tarkistamistyö. Pohjavesialueet luokitellaan tärkeisiin (luokka 1) ja muihin vedenhankintaan soveltuviin (luokka 2). Samalla selvitetään pohjavedestä suoraan riippuvaiset arvokkaat luontoympäristöt, joita ovat esimerkiksi lähteet ja tihkupinnat. Jos tällaisia luonnontilaisia pohjavedestä suoraan riippuvaisia suojeltuja ekosysteemejä löytyy pohjavesialueiden liepeiltä, saa pohjavesialue vielä lisämerkinnän E.

Pohjavesialueita on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella noin 460 kpl ja niiden osuus on vain 3,7 % maakuntiemme pinta-alasta.

 

Kirjoittaja

 

Anne Petäjä-Ronkainen
Hydrogeologi
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Vesitalousisännöintiä? Ojaisäntä, järvi-isäntä ja kosteikkoisäntä

DSC_0096

Ehkä sitä jotakin osaisi kysyttäessä vastata, mitä tieisännän tehtäviin kuuluu – ainakin tämä järjestää kokoukset, tekee yksiköintilaskennan, jolla jaetaan tienpidosta syntyneet kustannukset, sekä hoitaa laskutuksen. Entäs se taloyhtiön isännöitsijä – luottohenkilö, joka huolehtii mm. taloyhtiön hallinnollisista asioista. Toki tehtävät eroavat toisistaan, mutta oleellisinta on se, että isännöitsijä hoitaa yleensä kokonaisvaltaisesti tien tai talon asiat. Mutta miksi ihmeessä ojalla, järvellä tai kosteikolla pitää olla isäntä?

Suomi ojitettiin sotien jälkeen, jotta saatiin pellot kuiviksi ja vilja kasvamaan. Valtaojaverkostoa rakennettiin satojatuhansia kilometrejä ja valtio oli tiiviisti mukana suunnittelussa ja toteutuksessa. Näin oli vielä muutamia vuosia sitten, mutta sitten kaikki muuttui. Valtio, joka myös valvoi ojien kunnossapitoa aivan viime vuosiin saakka, jätti kaiken maanomistajille. Suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito kuuluvatkin nyt niille, jotka asuvat valtaojan varrella ja joiden pellot hyötyvät kuivatuksesta. Surkeinta tässä on se, että vain harvoilla maanomistajilla on minkäänlaista kokemusta tai tietoa siitä, miten monien valtaojien kipeästi tarvitsema kunnossapitohanke pitäisi tai kannattaisi viedä läpi. Ei ole tietoa ojitusyhteisön aktivoimisesta jälleen toimintakykyiseksi, ei urakoitsijan kilpailuttamisesta eikä urakkasopimuksen solmimisesta. Myöskään kustannusosittelun päivitys tai avustusten hakeminen ei kuulosta ollenkaan helpolta.20180220_121307

Siksi tarvitaan ojaisäntää, että olisi joku, jolla olisi nämä taidot näpeissään, niin kuin on vaikka tieisännillä. Koko Suomessa ei taida tällä hetkellä olla kuin kolme tai vähemmän ojitusisännöintiä ammatikseen tekevää ja siksi me täällä Etelä-Pohjanmaalla, missä meillä on eniten kunnostusta kaipaavia valtaojia, olemme tarttuneet tähän asiaan. Tänä vuonna on tarkoitus aloittaa ojitusisännöintioppaan kokoaminen ja olla tiiviisti mukana järjestämässä Koulutuskeskus Sedun kanssa valtakunnallista ojitusisännöintikoulutusta tänne meidän alueelle, Hämeeseen ja Varsinais-Suomeen.

20170209_114737

Eikä tässä vielä kaikki. On tarvetta myös isännöitsijälle, joka hallitsee järven kunnostushankkeen läpiviennin ja isännöitsijälle, joka osaa lukea kosteikkosuunnitelmaa ja ohjeistaa urakoitsijaa kaivussa. Toiveena on, että myös näissä vesitaloushankkeissa tarvittava isännöintiosaaminen löytyy tulevaisuudessa oppaasta sekä tulevasta koulutuksesta. Kun suunnittelu on nyt alkanut, otamme mielellämme vastaan kaikki hulluimmatkin ideat alla olevaan sähköpostiosoitteeseen. Tavoitteena on löytää ja kouluttaa toimijoita, jotka tekevät monipuolista isännöintiä joko päätoimisesti tai muun työn ohella tarvittaessa jokaisella ojalla, järvellä ja kosteikolla.

Alla vielä tutustumisen arvoisia linkkejä hyviin verkkosivuihin ja oppaisiin, jotka liittyvät ojiin, järviin ja kosteikkoihin.

 

Outi Leppiniemi
Vesitalousasiantuntija
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

outi.leppiniemi@ely-keskus.fi

 

Ymparisto.fi-verkkopalvelusta löytyy paljon tietoa ojituksesta sekä monta hyvää opasta:
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesien_kaytto/Maankuivatus_ja_ojitus

Vesistökunnostusverkoston sivuille on koottu kattavasti tietoa:
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesistokunnostusverkosto

Kosteikoista löytyy tietoa mm. täältä:
https://kosteikko.fi/

Maanteiden huomioiminen kaavoituksessa

Kaavoitus on kuntien ja maakunnan liittojen lakisääteinen tehtävä, jota ohjaavat valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet sekä maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL). Maakuntien liitot laativat maakuntakaavoja ja kunnat suunnittelevat omaa maankäyttöään yleis- ja asemakaavoituksen kautta. Maantieverkon liikennesuunnittelu kuuluu puolestaan alueelliselle tienpitoviranomaiselle eli paikalliselle ELY-keskukselle. Liikenteen suunnittelulle ei ole samalla tavalla yhtä omaa lakia, joka sitä ohjaisi, vaan ohjaavia lakeja on monta, kuten esimerkiksi MRL, maantielaki, joukkoliikennelaki ja ratalaki. Maankäytön suunnittelun ja liikennejärjestelmäsuunnittelun tulisi kulkea yhtäaikaisesti käsi kädessä. Ilman maankäyttöä ei ole liikennettä, ja ilman liikennettä ei ole maankäyttöä. Maankäytön suunnittelulla vaikutetaan suuresti siihen minne ihmisten matkat suuntautuvat ja mitä liikennemuotoja voidaan käyttää sekä kuinka paljon näitä matkoja tehdään.

Mitä asioita kaavoituksessa tulisi sitten huomioida, kun tarkastellaan liikennekysymyksiä? Keskeisiä asioita ovat liikenneturvallisuus, liikenteen toimivuus, muutokset liikennemäärissä ja elinympäristön laadussa. Maankäytön suunnittelulla vaikutetaan kulkutapajakaumaan eli mikä liikennemuoto valitaan matkantekoon esimerkiksi henkilöauto vai joukkoliikenne. Maankäytön suunnittelulla vaikutetaan merkittävästi myös liikenteen suuntautumiseen sekä liikennemääriin. Se miten ja minne eri tomintoja sijoitetaan, vaikuttaa myös jo olemassa olevan liikenneverkon sujuvuuden ja turvallisuuden säilyttämiseen sekä parantamismahdollisuuksiin.

HANNA_KAUPPILA_Liikennejärjestelmä_Ja_kaavoitus_piirroskuva

Kaavoituksen yhteydessä on hyvä selvittää kaavan liikenteelliset vaikutukset. Mikäli kaava-alue on laaja tai kaavaan on sijoitettu paljon liikennettä aiheuttavaa maankäyttöä, esimerkiksi kaupallisia palveluja, on usein tarpeen tehdä erillinen liikenteellinen selvitys. Selvityksessä esitetään liikenteen nykytilanne ja tarkastellaan kaavoitettavien toimintojen aiheuttamia vaikutuksia liikenteeseen ja arvioidaan onko tarpeen tehdä tieverkolle joitain toimenpiteitä, jotta liikenne olisi sujuvaa ja turvallista myös, kun kaava-alue on rakentunut. Usein on myös tarpeen tarkastella laajempaa kokonaisuutta kuin pelkkää kaava-aluetta, sillä liikenne ei useinkaan ala eikä lopu kaava-alueiden rajoilla. ELY-keskuksen tehtävä on valvoa, että erityisesti pitkänmatkainen liikennöinti on turvallista ja sujuvaa ja että liikenneolosuhteet ovat yhtäläiset eri puolilla Suomea. Maanteiden varrelle, etenkin vilkkaasti liikennöityjen väylien varrelle, kaavoitettaessa on myös muistettava huomioida maantieliikenteen melualue. Kaavoituksen yhteydessä tulee tällöin tehdä meluselvitys, josta nähdään kuinka laajalle maantieliikenteestä aiheutuva melu leviää. Melualueelle ei tulisikaan kaavoittaa melulle herkkiä toimintoja, kuten esimerkiksi uutta asumista, ilman meluntorjuntatoimenpiteitä.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toimii paikallisena tienpitoviranomaisena Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien alueella. ELY-keskus ohjaa kuntia kaavoituksessa ja tekeekin tiivistä yhteistyötä alueen kuntien kanssa maankäytön suunnitteluun liittyvissä asioissa. Tehtävämme on huolehtia siitä, että kaikilla on turvallista liikkua tieverkolla ja että matkanteko on sujuvaa. Yhteistyöllä sekä tiensuunnittelun ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamisella taataakin se, että matkanteko maantieverkolla on sujuvaa ja turvallista myös maankäytön muuttuessa tai laajentuessa.

 

Kauppila_Hanna_5604

 

 


Hanna Kauppila
Liikennejärjestelmäasiantuntija
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

 

Syö maakunnan menu – autat viljelijää investoimaan ja tuottamaan lähiruokaa.

Etelä-Pohjanmaan maanviljelijät ovat erittäin hyvin hyödyntäneet maatalouden investointitukia. E-P:n ELY-keskuksen rakenneyksikkö on myöntänyt ohjelmakauden 2014-2020 aikana tähän menneessä n.155 milj. eur maatalouden kehittämiseen avustuksina ja korkotukiluottoina, josta viimeisen vuoden aikana myönnettiin n. 47,7 milj.eur! Usko yrittäjyyteen on edelleen kova. Maakuntaan on investoitu uusia karjatalousrakennuksia, peruskorjattu vanhoja, rakennettu kasvihuoneita ja kuivaajia, salaojitettu peltoja, vaihdettu isännyyksiä, otettu käyttöön kotimaista energiaa, hyödynnetty aurinkovoimaa ja biokaasunkin hyödyntäminen alkaa orastaa.

lehmat

Maatalousyrittäjät, joiksi nykyään maanviljelijöitä on alettu kutsua monen miljoonan euron investointiensa vuoksi, ovat halunneet kehittyä – siis Etelä-Pohjanmaalla kuljetaan maan kärkijoukoissa. Tuotantoteknologiaan, eläinten hyvinvointiin ja tehokkaisiin tuotantoketjuihin on haluttu panostaa ja se auttaa viljelijöitä pärjäämään kiristyneessä kilpailussa, jossa tuotantopanoksien hinnat ovat nousseet ja tuotteen hinnat laskeneet kauppojen ankaran hintakilpailutuksen seurauksena. Maakunnassamme on ollut tekemisen meininki ja se näkyy vireänä maaseutuna, hoidettuina peltona ja rakennuksina. Positiivinen vire ruokkii kehityksen kulkua ympärilleen. Nämä tehdyt investoinnit maatalouteen ovat mahdollistaneet voimakkaan jalostustoiminnan keskittymisen E-P:lle. Kun syöt Seinäjoella kirnuttua voita, Nurmossa leikattua lihaa, Jalasjärvellä kypsytettyä herkkujuustoa, Ilmajoella tehtyä makkaraa, Kauhajoella palvattua leikettä, Teuvalla poimittua salaattia, Soukallajoella kypsytettyä kurkkua, Munakassa tuotettua porkkanaa, Karijoella nostettua perunaa ja vielä oman paikallisleipomon leipää, niin olet mukana tukemassa koko ruokaketjua Etelä-Pohjanmaalla.

Ruoka-ala työllistää E-P:llä n. 20 % koko maakunnan työllisyydestä ja maatalouden välitön vaikutus 10,9 %  (KnuuttilaM&Vatanen E 2017 LUKE-raportti). Siis ei ole aivan sama mitä syöt ja missä tuotettua. Ruoka- ja ostokäyttäytymisemme heijastuu ympärillemme hyvin monin eri tavoin – joko vahvistaen tai heikentäen.

Porkkanat

Vaikka maatalouden tulokehitys on ollut heikkoa ja varsinkin viime kesän vaihtelevat sääolosuhteet koittelivat joitakin viljelijöitä hyvin kaltoin, niin siitä huolimatta myös tämän vuoden investointihakemuksien euromääräinen taso ennustaa ainakin yhtä vilkasta vuotta kuin aiempikin. Maatalousyrittäjyydessä korostuu hyvän ammattitaidon merkitys, jossa vastuiden ja yrityskokojen kasvaessa pystytään kestämään myös markkinaheilahtelujen ja sääolosuhteiden aiheuttamaa epävarmuutta.

Tuotekehitys ja uutuuksien kehittäminen liittyvät olennaisesti eteläpohjalaiseen ruoantuotantoon. FoodWest oli mukana kehittämässä härkäpapuvalmistetta, josta saatiin uutuustuote markkinoille 2016. Markkinat olivat jo valmiita odottamaan kotimaisia kasvisproteiinivalmisteita, sillä nyhtökauratuote oli lanseerattu hieman aiemmin. Sen tuotanto ei pystynyt vastaamaan kysyntään ja siten kauhavalainen härkäpaputuote sai lentävän lähdön. Viimeisin tuoteuutuus elintarviketuotannossa lienee Juustoportin ilmoitus kauramaidon purkittamisen aloittamisesta. Hyvin samaan aikaan Valio ilmoitti vastaavasta toimesta. Kauramaito sinällään on jo aiemmin markkinoilla ollut tuote, mutta kaupan hyllyt ovat olleet pääasiassa ulkomaisen tuotannon valtaamia. Odotan mielenkiinnolla mitä kotimaisesta sirkkatuotannosta ja sen jalostuksesta alkaa kuulua. Sen jälkeen kun sirkkojen käyttöön elintarvikkeena näytettiin vihreää valoa alkaa siritys kuulua monessa tuotantohallista – sama siritys varmaan kuuluu myös tuotekehittelijöiden aivoituksissa – mihin eri käyttötarkoitukseen sirkkaproteiinia voisikaan laittaa.

 

Mäntykoski_Heikki
Heikki Mäntykoksi
Asiantuntija
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

 

Vägen till översvämningsskydd i Kimo å

I augusti 2004 drabbades områden i dåvarande Oravais och Vörå kommuner av kraftiga översvämningar till följd av extrem nederbörd. Till följd av översvämningen drabbades bostäder och industribyggnader av vattenskador, vägförbindelser gick av och jordbruket led av betydande skördeskador. Totalt uppskattades skadorna till 1-2 miljoner euro.

050804_Kimonjoen_tulvat_117.jpg

Kimo å som sträcker sig från Röykas- och Keskisträsket till Kvarken har en längd på 18,2 kilometer, fallhöjd på 35 meter och en sjöprocent på 2,2 och är en av få åar i Österbotten där det finns möjlighet till reglering av högvattenståndet genom utjämning av toppflöden. Det är sannolikt därför som vanliga vårflöden hittills inte orsakat betydande översvämningsproblem och kanske det även är därför som Kimo å tidigare inte innefattats av någon underhållspliktig grundtorrläggning.

Efter översvämningen 2004 påbörjades ganska omgående ett planeringsarbete för att minska framtida översvämningsrisker i Kimo å. En styrgrupp med representanter för aktörer vid Kimo å bildades och en översiktsplan för hanteringen av översvämningsrisker beställdes av planeringsbyrå Aluetekniikka Oy. Finansiärer av planeringen var Västra Finlands miljöcentral (nuvarande Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten) och Oravais kommun. Planen färdigställdes 2009 och de föreslagna åtgärderna beräknades kosta 2 miljoner euro. Projektet gick efter det i stå på grund av bland annat finansieringsfrågor.

Våren 2016 fick jag i uppgift att väcka upp arbetet med hanteringen av översvämningsrisker i Kimo å. Under de sju år som gått efter att planen blev klar hade endast åtgärden med att förbättra flödet vid Ånäs stenbro utförts. Efter ett informationsmöte i Kimo UF väcktes styrgruppsarbetet åter till liv. Under styrgruppsarbetets gång har flera röster höjts för att minska flödestopparna genom kvarhållande av vatten högre upp på avrinningsområdet. Åtgärder av detta slag fungerar i förebyggande syfte men är tyvärr vanligtvis mycket svåra att utföra eftersom de kräver stora arealer med våtmarker för att ge en synbar effekt. I dagsläget lever en uppfattning om att Röykas- och Keskisträsket är ett hot mot Kimo å, men i själva verket är dessa avrinningsområdets största resurs. Genom en effektiverad reglering av dessa sjöar kunde lagringsutrymmet förstoras under den tid som översvämningshotet är som störst. Åtgärden är även listad i översiktsplanen från 2009 och den är en bra utgångspunkt för nästa översvämningsåtgärd i Kimo å. De största utmaningarna inom ett eventuellt sådant projekt är att bibehålla medelvattenståndet i sjöarna för rekreation samt att reda ut åns urgamla regleringsrättigheter.

Baserat på de diskussioner som fördes beslöts det att en dikning av Kimo å borde prioriteras. Eftersom behovet av dikningen är störst på en sträcka av Kimo å som saknar dikningsplan och dikningen kommer att påverka vattennivån i Kimo å, stod det tidigt klart att projektet behöver en vattenrättslig tillståndplan som ska godkännas av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Tillståndsplanen beställdes våren 2017 av Oravais och Kimo byars skifteslags samfälligheter och som övriga finansiärer stod Vörå kommun, KWH Mirka och NTM-centralen i Södra Österbotten. Under planeringens gång har styrgruppen varit aktiv med att kommentera innehållet i planen och för närvarande inväntas den slutgiltiga planen.

För att kunna trygga underhållet av Kimo å i framtiden beslöts även att en kostnadsfördelning som baserar sig på områdets nyttotagare uppgörs. Dessa nyttotagare bildar en vattenrättslig sammanslutning, vilket är en hittills relativt oprövad modell, som möjliggörs i och med den nya vattenlagen som trädde i kraft år 2012. För att projektet skall kunna förverkligas krävs det att 50 % av nyttoområdets markägare med en röst vardera godkänner planen som en grund för bildandet av den vattenrättsliga sammanslutningen och efter det kan planen sändas in till regionförvaltningsverket. Tillståndsprövningen förväntas pågå i ett år, vilket innebär att förverkligandet kan påbörjas tidigast år 2019.

Mer information:

Preliminär bedömning av översvämningsriskerna i Kimo ås och Vörå ås avrinningsområden (pdf)

Preliminära bedömningar av översvämningsrisker i NTM-centralen i Södra Österbottens område (miljo.fi)

petter_bloggbild

 
Petter Höglund
Vattenhushållningsexpert
NTM Centralen i Sörda Österbotten

Flödesmätning under is

ADCP instrument

Istäcket på våra vattendrag inverkar på sambandet mellan vattenståndet (cm) och vattenföringen (m3/s) vid mätstationerna för vattenföring. Vattenföringen bestäms av en avbördningskurva som görs upp på basen av flödesmätningar vid olika vattenstånd. En avbördningskurva visar sambandet mellan vattenstånd och vattenföring för en sektion i ett vattendrag. Vattenföringen kan användas bl.a. för hydrologiska prognoser, t.ex. översvämningar, för samhällsplanering, forskning för att förstå klimatförändringar och för att beräkna näringsbelastningen i vattendrag som grund för förbättring vattenkvaliteten.

Isen på vattendragen vid mätstationerna bildar en uppdämning, som i sin tur vid direkt avläsning ur avbördningskurvan ger en för stor vattenföring. För att bedöma vattenföringen under is görs en isreduktion, som till en del består av direkta flödesmätningar.

Flödesmätning Kyro älv Skatila

Flödesmätningarna görs antingen med ett ADCP ( Acoustic Doppler Current Profiler ) mätinstrument, ett sorts avancerat ”ekolod”. Instrumentet mäter hastigheten på partiklar i vattnet samtidigt som den mäter djupet i vattendraget. Mätningarna görs också med en traditionell flygel. En flygel är ett instrument för mätning av strömhastighet i ett vattendrag. Man strävar till att göra 1-2 mätningar per vattenföringsstation och vinter.

Flödesmätningar görs i huvudsak som manuellt arbete av två personer. Svag is, issörja under isen och sträng köld begränsar möjligheten att utföra mätningar.

Mätning med flygel under is

 

 

Hoglund_Ulf_5538

Ulf Höglund
Vattenhushållningsexpert
NTM-centralen i Södra Österbotten