Världshavsdagen firas

Temat för årets världshavsdag, som firas 8.6.2023, handlar om att prioritera havet och sätta havet på första plats. Havet ger oss en massa bra saker som vi kanske inte tänker på. Det handlar om mat, rekreation, klimatreglering med mera. Faktum är att under havsytan finns en värld som vi vet ganska litet om. Det här gäller också Bottniska viken med sina delar Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken. Nu planeras en mängd olika nya verksamheter till havs men kartläggningar och bedömningen av miljöpåverkan är utmanande att genomföra i havsområdet. På land är det lättare att kartlägga områden och planera verksamheter till lämpliga ställen.

Dropvideokamera sänks ner vid Norrskär i Kvarken.
Dropvideokamera sänks ner vid Norrskär i Kvarken. © Velmu-bildbank.

Vi kan ha åsikter om verksamhet som utplånar blåbärsskogen eller åkerområden. Men vem bryr sig om en kransalgsäng eller ett blåstångssamhälle förstörs? Varför ska vi prioritera det som finns under havsytan?

Havet ger oss en mängd nyttor som vi kanske inte tänker på. Det uppenbara är att havet ger oss mat, naturlig fisk från havet är gott och nyttigt (med vissa begränsningar, (www.ruokavirasto.fi). Havet är en utmärkt plats för rekreation och upplevelser. Dessutom bidrar havet till att reglera klimatet genom att binda koldioxid och hålla i gång olika biogeokemiska cykler såsom vattnets eller kvävets kretslopp. En balanserad primärproduktion av växtplankton, alger och vattenväxter är grunden för havets hela näringsväv och många av de nyttor det ger oss. Med ett välfungerande ekosystem klarar havet av att reglera också övergödning och skadliga ämnen i viss mån. I projektet ECOnnect gjordes en presentation av Bottniska vikens ekosystemtjänster (storymaps.arcgis.com) och hur de kan förändras under 100 år framåt. Den som lever får se hur det går. Åtminstone våra barn eller barnbarn får uppleva Kvarken i början av 2100-talet.

Blåstång.
Prioriteras artrika, välfungerande havsområden tillräckligt? Vattenväxter och alger stabiliserar havsbotten, utför fotosyntes och ger livsmiljö åt små djur och fiskar. På bilden blåstång utanför Kristinestad. © Velmu-bildbank.

Det är lätt att inse att vi borde prioritera ett välmående hav med artrika, funktionerande miljöer. Om det inte går att undvika att släppa ut skadliga ämnen och utföra muddringar så bör verksamheten åtminstone planeras noggrant med tillräckliga utredningar som grund. Främmande arter, nedskräpning och mikroplaster samt undervattensbuller är exempel på annat som hotar havsmiljön. Speciellt viktiga och välfungerande havsområden kan skyddas för att säkra deras fortsatta existens. Allmänna miljöhot såsom övergödning och klimatförändring är svårare att tackla och är saker som kräver tid och större strukturella förändringar.

Animation om ekosystemtjänster och hur de kan förändras i framtiden.


Hur får vi reda på vad som finns under havsytan?

I Velmu-programmet har en stor del av havsnaturen längs Finlands kust kartlagts med hjälp av olika metoder. Programmet har pågått sen 2003 då de första metodtesterna inleddes. Biologiska kartläggningsmetoder innefattar dropvideo, robotkamera och dykning längs linjer. Botten kartläggs med hjälp av ekolodning, multibeam-ekolod, sidavsökande sonar och sedimentprover. Fiskens lekområden undersöks med bland annat yngelnot och yngelhåv. Också i havet är det möjligt att använda sig av satellitbilder och dronebilder, men metoden har begränsningar i djupare havsområden. De här fjärranalysmetoderna fungerar bättre i de grunda havsvikarna och fladorna som finns rikligt i Österbotten. I projektet SeaMoreEco som startade i år kommer grunda havsområden att kartläggas noggrannare i samarbete mellan projektpartners i Finland och Sverige. Projektets webbsida har inte ännu publicerats, men kort information på engelska finns på finansiärens webbsida (www.interregaurora.eu). I projektet ingår också restaurering av grunda havsområden och avlägsnande av främmade arter i utvalda områden.

Foto av skrivaren.

Anna Bonde
Ledande expert
Miljö och naturresurser
NTM-centralen i Södra Österbotten

Jätteitä saa kuljettaa vain rekisteröidyt ammattilaiset

Kaikki meistä ovat nähneet, kun roska-auto käy kotimme pihassa tyhjentämässä jäteastiat. Auto ajaa pihaan, peruuttaa jätekatokselle, kuljettaja vetää astian auton lähelle, nostin nostaa astian ylös ja jätteet tippuvat auton uumeniin. Kuljettaja palauttaa jäteastian paikalleen ja roska-auto jatkaa kierrostaan. Samalla tavalla jätteet liikkuvat myös esim. kauppakeskuksista, teollisuudesta ja muista suuryksiköistä. Jäteastiat saattavat olla vaihtolavoja, syväkeräyssäiliöitä tai jätepuristimia.

Kotitalouksista jätettä haettaessa ei asukkaiden tarvitse juurikaan huolehtia muusta kuin jäteastian asianmukaisesta käytöstä ja varmistaa jäteauton esteetön pääsy jäteastialle. Lasku jätteenkuljettamisesta ja käsittelystä tulee joko paikalliselta jätehuoltoyhtiöltä tai jätteenkuljettajalta riippuen asuinalueellasi käytössä olevasta kuljetusjärjestelmästä.

Jätteenkuljetusauto tyhjäämässä roskia.

Ammattimainen kuljettaminen

Kaikki jätettä kuljettavat yritykset on merkitty ympäristöhallinnon ylläpitämään jätehuoltorekisteriin ammattimaisina jätteen kuljettajina. Eli jätteitä ei voi kuljettaa ilman asianmukaista viranomaishyväksyntää. ELY-keskukset käsittelevät hakemukset jätehuoltorekisteriin, tekevät niistä päätöksen ja antavat kuljettajille nk. rekisteriotteet. ELY-keskukset valvovat jätteenkuljettamista niin Suomessa, kuin myös siltä osin, kun jätettä siirretään Suomen rajojen yli. Lisäksi ammattimaisilla kuljettajilla tulee pääsääntöisesti olla myös liikennelupa, jonka myöntää Traficom.

Rekisteriotteet tulee pitää aina jätteenkuljetuksen mukana, eli sen pitää löytyä jäteautosta. Pyydettäessä rekisteriote tulee esittää poliisille tai ELY-keskuksen valvontaviranomaiselle. Rekisteriote on hyvä pyytää aina kun jätteenkuljetusta kilpailutetaan, sillä kaikessa jätteenkuljettamisessa tulee käyttää ainoastaan jätehuoltorekisteriin merkittyä kuljettajaa. Jos esimerkiksi kunta tilaa vanhan koulukiinteistön purkutyön, tulee kunnan tässä yhteydessä varmistaa, että purkukohteen jätteiden kuljettaja on merkitty jätehuoltorekisteriin. Samoin myös yritysten tulee varmistua, että heidän toiminnassaan syntyvien jätteiden kuljettajana käytetään jätehuoltorekisteriin merkittyä kuljettajaa.

Suomen ympäristökeskus yhdessä ympäristöministeriön kanssa on toteuttanut Jätehuoltorekisterin verkkopalvelun, Jätehuoltokompassi – Etusivu (jatehuoltokompassi.fi). Jätehuoltorekisterin hakusivulta käyttäjä voi etsiä kuljettajaa tai välittäjää tietylle jätteelle ja tarkistaa, onko yrityksellä oikeus kuljettaa tai välittää tiettyjä jätteitä.

Jäteauto tyhjäämässä yrityksen jätteitä kyytiinsä.

Jätteiden kuljetuksen ”paperityöt”

Jätteenkuljettajien tulee siis huolehtia, että heillä on merkintä jätehuoltorekisterissä ja se on ajan tasalla, ja heidän tulee muistaa pitää jätehuoltorekisteriotetta mukanaan jäteautossa. Lisäksi kuljettajien tulee pitää kirjaa kuljettamistaan jätteistä. Kirjanpitoon tulee sisällyttää mm. jätteen laatu, määrä, alkuperä eli mistä jäte on haettu sekä tieto mihin jäte on toimitettu. Jätekirjanpito tulee siis pitää ajan tasalla ja pyynnöstä esittää valvovalle viranomaiselle (jätelautakunta, ELY-keskus). Kirjanpitotiedot tulee säilyttää kuuden vuoden ajan. Vuosittain kirjanpitotiedot tulee kotitalouksien jätteiden osalta toimittaa yleensä jätelautakunnalle tiedoksi. Tiettyjen jätejakeiden osalta, kuten vaaralliset jätteet ja jätteiden kansainväliset siirrot, jätteenkuljettajat raportoivat vuosittaiset kuljetusmäärät, jätelajit sekä vastaanottopaikat ympäristötietojärjestelmä YLVAan.

Kun jätteenkuljettaja käy tyhjentämässä esim. kotitalouden umpisäiliön, tulee kuljettajan laatia nk. siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjaan merkitään tarvittavat tiedot jätteestä, esim. alkuperä, mihin jäte on toimitettu, määrä ja tieto mistä jätteestä on kyse. Myös tiedot kuljettajasta tulee merkitä siirtoasiakirjaan. Siirtoasiakirja tulee tehdä mm. vaarallisista jätteistä, saostus- ja umpikaivolietteistä, pilaantuneesta maa-aineksesta sekä rakennus- ja purkujätteistä. Jos edellä mainittuja jätteitä haetaan muualta kuin kotitalouksista, jätteen haltija laatii siirtoasiakirjan, mutta jätteenkuljettajan tulee se allekirjoittaa omalta osaltaan. Toisin sanoen kaikkien ko. jätteiden siirtoon osallistuvien, eli jätteen haltijan/tuottajan, kuljettajan sekä jätteen vastaanottajan, tulee olla tietoisia jätteen siirrosta ja he vahvistavat siirron omalla allekirjoituksellaan. Nykyisin siirtoasiakirjat tehdään pääasiassa sähköisesti ja osapuolten tuleekin huolehtia, että siirtoasiakirjojen tiedot siirretään viipymättä SIIRTO-rekisteriin (Etusivu – Jätteiden siirtoasiakirjatietojen rekisteri (ymparisto.fi)).

Lue lisää: Saako akkuja kerätä kuka vaan? (etelapohjanmaanely.wordpress.com)

Blogikirjoittajan kuva.

Päivi Karttunen
Ryhmäpäällikkö, ympäristönsuojelu
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Blogikirjoittajan kasvokuva.

Anne Tuorila
Tarkastaja, ympäristönsuojelu
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Valaisinsaneeraus – investointi, joka maksoi itse itsensä

Oranssina hehkuvan suurpainenatriumvalaisimen aika tievalaistuksessa alkaa olemaan ohitse tällä vuosikymmenellä. Tie- ja katuvalaistusta uusitaan kiihtyvään tahtiin energiatehokkaampaan LED-tekniikkaan. Kirkkaan valkoinen ledi valtaa alaa myös pohjalaismaakuntien maanteillä, kun valaistukseen osoitetut määrärahat kohdistetaan pääosin valaisinsaneerauksiin. Tänä kesänä (2023) valaisimia päästään uusimaan ledeiksi yli kahteen tuhanteen pylvääseen.

Kuvassa vierekkäin vanha ja uusi tievalaisimen lamppuosa.

Valaisinsaneerauksissa vanhat suurpainenatriumvalaisimet puretaan ja tilalle asennetaan LED-valaisimet. Sähköteho tippuu ja säästöjä saadaan niin euroissa kuin energiassakin, lisäksi sähkönkulutuksen pienentyessä tippuvat myös aiheutuneet päästöt. Lisäsäästöjä maanteiden LED-valaisimilla saavutetaan vielä niiden älykkään ohjauksen ansiosta. Illalla ja yöllä liikenteen hiljentyessä valotehoa himmennetään portaittain jopa alle puoleen. Aamuruuhkan pimeille tunneille valaistus kirkastuu taas täyteen tehoonsa.

Tievalaistuskuva moottoritiellä yöaikaan.

Suurpainenatriumvalaisimeen verrattuna LED-valonlähteen parempi värintoisto on miellyttävä silmälle, mutta myös parantaa liikenneturvallisuutta, kun autoilijan on helpompi hahmottaa tien reunassa liikkuvat kävelijät ja pyöräilijät ympäristöstä. Saneerattavat kohteet suunnitellaan ja lasketaan tarkkaan. Nykyaikainen tievalaistus onkin huolella mietittyä. Uusien LED-valaisimien ja huolellisen suunnittelun ansiosta myös häiriövalon määrä ympäristössä vähentyy. Jo nyt on havaittavissa, että kaupunkien yötaivaat eivät enää hohda yhtä oranssina kuin ennen.

Hyötykustannussuhde on vertaansa vailla

Hyötykustannussuhde valaisinsaneerauksissa on huikean hyvä. Kohteesta ja sähkön hinnasta riippuen investointi maksaa itsensä takaisin jo 2–4 vuodessa. Lisäksi säästöjä syntyy ja liikenneturvallisuus parantuu, kun liikenteen seassa suoritetaan vähemmän huoltokäyntejä. Kaksi vuotta sitten saneeratut kohteet ovat jo maksaneet itsensä takaisin energiansäästöinä.

Tehtävää on kuitenkin paljon, sillä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on yhä 19 500 kpl suurpainenatriumvalaisinta ja vielä vain 3500 kpl LED-valaisinta. Valaistuksen vihreää siirtymää hidastaa rahoituksen niukkuus. Nykytasoisella rahoituksella siirtymä uhkaa venyä vuosikymmenen lopulle, ja säästöt jäävät odottamaan itseään.

Kuvassa tievalaistusta yön pimeässä kuvattuna.

Vaihtoehdot vähissä – viimeinen sammuttaa valot?

Valaistuksessa pyritään säästämään myös muilla keinoin. Valituilla hiljaisilla tieosuuksilla on käytössä yösammutukset, ja koko Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on käytössä kesäsammutus. Täysi kesäsammutus kestää noin kuusi viikkoa juhannuksen molemmin puolin.

Kuvassa huoltomies korjaa lamppua henkilönostimen avulla.

Tievalaistuksen pylväät, laitteet ja valaisimet ikääntyvät kuitenkin nopeammin kuin niitä nykyisellä rahoitustasolla voidaan uusia. Väistämättä kysymykseen tulee tulevina vuosina myös hiljaisimpien tieosuuksien tievalaistuksen purkaminen viimeistään niiden elinkaaren päättyessä. Kaikkien nykyisten valaistujen tieosuuksien kuntoon laittamiseen ei rahoitus tule riittämään nykytasolla. Maantien varren pienten kylien kohdalle on aikanaan rakennettu tievalaistus liikenneturvallisuustoimenpiteenä, kun kulkijoita on ollut niin kyläkouluun kuin -kauppaankin. Palveluiden lähdettyä vähentyy myös tiellä kulkijat ja lopulta viimeinen joutuu tekemään ratkaisun – sammuuko tievalotkin?

Investoinnit valaisinsaneerauksiin tänään maksavat itsensä takaisin jo muutaman vuoden kuluessa. Sen jälkeen voisi jopa sanoa, että säästöt alkavat omalta osaltaan maksamaan tievalaistuksen ylläpitoa. Investoinnit ovat tärkeitä nyt, eihän jätetä niitä odottamaan tulevaa?

Blogikirjoittajan

Atte Arkko
Tienpidon asiantuntija
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Yhdessä kohti entistä elinvoimaisempaa eteläpohjalaista maaseutua

CapCapCap! Näillä sanoin viime viikolla käynnissä olleen euroviisuviikon hengessä ylijohtajamme Timo Saari avasi 10.5. järjestetyn Maaseuturahoituskauden avaustilaisuuden Etelä-Pohjanmaalla. Tilaisuus keräsi yhteen eteläpohjalaisia maaseudun kehittäjiä ja yrittäjiä kuulemaan alkaneen maaseuturahoituskauden 2023-2027 kehittämis- ja yritystuista.

ELY-keskuksen ylijohtaja Timo Saari pitää avauspuhetta auditoriossa ja taustalla näkyy esittelykalvot.

Tilaisuuden tähtiä olivat tällä kertaa ELY-keskuksemme asiantuntijat kehittämistuista ja maaseudun yritystuista. Pääpainona keskityimme ELY:stä myönnettäviin tukiin. Mukaan mahtui kuitenkin myös tietoisku Leader-ryhmistä haettaviin rahoitusmahdollisuuksiin. Heidän tukimuodoistaan olivat kertomassa toiminnanjohtajat Hanna-Leena Pihlajaniemi Leader Suupohjasta ja Sinikka Koivumäki Leader Liiveristä.

Kuka sitten on maaseudun kehittäjä? Paikalla oli satapäinen yleisö monenkirjavilla taustoilla. Useita oppilaitoksia, metsä- ja maataloussektorin toimijoita, muita rahoittajatahoja, kunnissa ja Leader-ryhmissä työskenteleviä sekä alueen yhdistyksiä ja yritystahoja. Maaseudun kehittäjä voit olla juuri sinä, maaseudun asukas, joka olet kiinnostunut kehittämään esimerkiksi omaa kyläyhteisöäsi. Tai sinä maaseudun yrittäjä, joka haluat viedä yrityksesi askeleen tai jopa harppauksia eteenpäin. Kehittämismahdollisuuksia löytyy myös yrityksille paljon EU:n maaseuturahoituksesta.

Auditoriossa istuvia ihmisiä.

Asetukset hyväksytty, mitä seuraavaksi

Valtioneuvosto hyväksyi maaseudun kehittämisen hanketukia ja yritystukia koskevat asetukset maaliskuun lopulla (mmm.fi). Hanke- ja yritystukien haku tapahtuu sähköisenä HYRRÄ-asiointipalvelussa. Haut avautuvat vaiheittain kesän ja syksyn 2023 aikana. Hakujen avautumisesta tiedotetaan erikseen Ruokaviraston sivulla ja myös Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen sosiaalisen median kanavissa sekä Uutisjyvät-uutiskirjeessä. Ota siis nämä kanavat seurantaan.

Päätavoite kauden avaustilaisuudessa oli esitellä hanke- ja yritystukiin tulleita uudistuksia ja painotuksia. Alkaneen kauden osalta toiveena oli, kuten varmasti monen muunkin alkaneen EU:n maatalouden ja maaseudun rahoituskauden kohdalla, että asiat yksinkertaistuisivat. Että esimerkiksi kustannusmallit, valintaperusteet, asiointipalvelut ja rahoituksen hakeminen itsessään tulisi helpommaksi ja ymmärrettävämmäksi. Maaseutuyksikön päällikkö Ritva Rintapukka kysyi tilaisuuden lopuksi, kokeeko yleisö näiden asioiden helpottuneen tai yksinkertaistuneen? Kyllä vain, useampi käsi nousi ylös. Eli suunta lienee eteenpäin, mutta kysymyksiäkin esitysten lomassa nousi esiin. Näihin liittyen toimijat saivat sovittua jatkopalavereja asiantuntijoidemme kanssa, verkostoitumisen iloja läsnätilaisuuksissa!

Ihmisiä verkostoitumassa tilaisuuden aikana aulassa.

Osa oli mukana avaamassa viidettä tai kuudetta EU:n maatalous- ja maaseuturahoituksen kautta. Toisilla luvassa on vasta ensimmäinen kausi. On kuitenkin aina hienoa saada kokoontua yhteen joukolla, jolla on sama yhteinen tavoite, entistä elinvoimaisempi Etelä-Pohjanmaa. Sitä kohti kuljemme yhdessä tuumin.

Auditoriossa väkeä paljon kuuntelemassa esitystä.

Tulemme kertomaan täällä blogin puolella kesän ja syksyn aikana lisää kehittämishankkeiden osalta koulutus- ja tiedonvälityshankkeista sekä yleishyödyllisistä investoinneista. Lisäksi kuulette myös kustannusmalleista ja maaseudun yritystuista. Seuratkaa siis tiiviisti blogia jatkossakin. Tässä vaiheessa kehittämishankkeisiin liittyvään tiedonjanoon pystyy vastaamaan kehittämisasiantuntijamme Tuija Nikkarin blogi yhteistyöhankkeista (etelapohjanmaanely.wordpress.com). Suuntaa siis sinne, mikäli aihe kiinnostaa!

Tutustu Etelä-Pohjanmaan alueelliseen maaseudun kehittämissuunnitelma 2023-2027 (www.doria.fi)

Tilaa Uutisjyvät (keha.viestitys.fi).

Blogikirjoittajan kuva.

Emma Marttila
Maaseutuviestinnän koordinaattori
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Työvoiman vapaa liikkuvuus mahdollistaa tien EU-uralle

Eurooppa-päivä on Euroopan rauhan ja yhtenäisyyden päivä, jota vietetään aina 9.5. Schumanin julistuksen vuosipäivänä. Ranskan ulkoministeri Robert Schuman ehdotti Pariisissa vuonna 1950 pitämässään puheessa Euroopalle uudenlaista poliittista yhteistyötä, joka tekisi Euroopan kansakuntien väliset sodat mahdottomiksi. Hänen ajatuksenaan oli luoda eurooppalainen elin, joka hallinnoisi yhteisesti hiilen ja teräksen tuotantoa. Tällaisen elimen perustamista koskeva sopimus allekirjoitettiin vajaa vuosi myöhemmin. Schumanin ehdotusta pidetään nykyisen Euroopan unionin alkuna.

Tästä historiasta nousee myös minun työtehtäväni EURES-asiantuntijana. Vuonna 1994 perustettu EURES on työllisyyspalvelujen eurooppalainen yhteistyöverkosto, jonka tarkoituksena on helpottaa työntekijöiden vapaata liikkuvuutta. Verkostossa on aina tehty työtä sen varmistamiseksi, että Euroopan kansalaiset saavat samat mahdollisuudet katsomatta kieli- ja kulttuurieroihin, byrokratian haasteisiin, erilaiseen palvelussuhdelainsäädäntöön ja puutteisiin tutkintojen tunnustamisessa kaikkialla Euroopassa.

EURES pähkinänkuoressa: Maksuton. Monikielinen. Verkosto, jossa ihmiset kohtaavat.

Kuvassa pieni EU-lippu on ihmisen kädessä.

EU-uralle TE-liven avulla

Tässä blogissa haluan tuoda esille Euroopan unionin tarjoaman mahdollisuuden kansainväliselle työuralle. Unionin eri toimielimissä on runsaasti työmahdollisuuksia eri alojen osaajille. Tehtäviä löytyy monilta eri aloilta mm. lastenhoitajille, kokeille, hallintovirkamiehille ja ICT-alan asiantuntijoille. Tätä urapolkumahdollisuutta on avattu TE-toimiston tuottamissa TE-livelähetyksissä. Ensimmäisessä osassa käydään läpi EU-harjoitteluun hakeutumista. Harjoitteluun voivat hakea kaikki vähintään alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet EU:n jäsenvaltioiden kansalaiset. Toisessa osassa avataan sopimussuhteisten työntekijöiden tehtäviä ja hakuprosessia. Työtehtäviä löytyy monipuolisesti useiden alojen osaajille. Lähetykset avaavat hakuprosesseja ja työskentelyä monipuolisesti. Tie EU-uralla lähetyssarja jatkuu vielä parilla osalla, joissa kerrotaan vakinaisten virkamiesten hakuprosessista ja annetaan yleisinfoa asumisesta ja elämisestä Brysselissä.

Katso lisää TE-live:n lähetyksistä

Täältä löydät linkit jo aikaisemmin tänä vuonna lähetettyihin TE-livelähetyksiin:

EURES-portaali

EURES-portaalista voit myös etsiä töitä ympäri Eurooppaa, jos EU-ura ei ole sinun juttusi. Jos etsit työtä, voit ladata myös oman CV:si järjestelmään ja tätä kautta rekisteröityneet työnantajat ympäri Eurooppaa voivat löytää sinut! Tässä vinkki myös suomalaisille työnantajille; rekisteröidy EURES-portaaliin ja löydä osaajat EU-/ETA-alueelta juuri sinun yritykseesi.

EURES-portaaliin tästä linkistä. (eures.ec)

Hyvää Eurooppa-päivää!

EU:n lippulogo.
Blogikirjoittajan kuva.

Sanna Davidsson
EURES-asiantuntija
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto
sanna.davidsson@te-toimisto.fi