Kauhavan liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2019-2020

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tavoitteena on, että joka kunnassa ELY-keskuksen toiminta-alueella on ajantasainen liikenneturvallisuussuunnitelma. ELY-keskuksilla liikenneturvallisuus maanteillä onkin tärkeimpiä tienpidon tavoitteita, joita LVM ja Väylävirasto (entinen Liikennevirasto) asettaa. Liikenneturvallisuussuunnitelmat laaditaan noin 10 vuoden aikajänteellä. Edellinen Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma on vuodelta 2005, joten se on jo kovasti päivityksen tarpeessa. Kauhavan kaupungin alue käsittää Kauhavan, Kortesjärven, Ylihärmän ja Alahärmän kunnat. Kaupungin ja ELY-keskuksen lisäksi suunnitelman laatimiseen osallistuvat Liikenneturva ja poliisi. Konsulttina toimia Linea Konsultit sekä alikonsulttina Ramboll.

Työ lähtee käyntiin nykytilanteen selvittämisellä. Asukkaille ja koululaisille teetetään kyselyt, joihin toivotaan aktiivista vastaamista. Kyselyt aukeavat tänään 2.4 ja ovat auki huhtikuun ajan. Mitä useampi vastaa, sitä kattavammin saadaan tietoa missä on parantamisen varaa ja minne vähäiset resurssit kannattaa ohjata.

Viimeisen viiden vuoden aikana on Kauhavan kaupungin alueella sattunut 294 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta. Onnettomuuksista 4 johti kuolemaan ja 98 loukkaantumiseen. Yhteensä onnettomuuksissa kuoli 4 henkilöä ja 143 loukkaantui.

Niukan rahoituksen vallitessa fyysisen liikenneympäristön turvallisuusongelmia ratkaistaan ensisijaisesti pienillä kustannustehokkailla toimenpiteillä. Priorisoimalla pyritään löytämään ja toteuttamaan vaarallisimmat ja vaikuttavimmat kohteet. Parantamistoimissa painottuvat taajamat ja päätiet, koska niihin kohdistuvien toimenpiteiden liikenneturvallisuusvaikutukset ovat tehokkaimpia.

Aikuiset esimerkkeinä myös liikenteessä

Asenteisiin vaikuttaminen on myös erittäin tärkeää. Aikuisten asenteet ja tapa toimia liikenteessä toimivat esimerkkinä ja mallina seuraavalle sukupolvelle. Lapsena ja nuorena sisäistetty malli esimerkiksi autolla ajamiseen on juurtunut todella vahvasti mieleen ja se ohjaa meitä liikenteessä todella paljon. Esim. turvavyön ja pyöräilykypärän käyttö, liikennesääntöjen noudattaminen ja se, miten suhtaudutaan muihin tiellä liikkujiin, ovat tällaisia kasvatuksellisia asioita. Muistetaan siis toimia hyvänä esimerkkinä omille lapsillemme ja muille kanssaliikkujille.

Kyselyyn voi vastata 28.4 saakka osoitteessa https://app.maptionnaire.com/fi/4077. Linkki kyselyyn löytyy myös Kauhavan kaupungin nettisivuilta http://www.kauhava.fi . Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan viisi päiväranneketta PowerParkiin.


Anne Peltoniemi
Liikenneturvallisuusasiantuntija
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

 

 

 

ELY-keskus ei tee kaikkea itse – apuna puitesopimuskonsultit

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue on kilpailuttanut puitesopimuskonsultit. Kilpailutusprosessi alkoi HILMA-ilmoituksella lokakuussa ja päättyi sopimusten allekirjoitukseen neljän puitesopimuskonsultin kanssa huhtikuussa. Puitesopimustoimijoihin ei ilmoittautunut ulkomaisia toimijoita, vaikka kyseessä oli EU:n kynnysarvon ylittänyt hanke. Kilpailuun ilmoittautuneilla toimijoilla oli jo toimipisteitä Suomessa. Tällä puitesopimustoimittajien kilpailutuksella mahdollistetaan pienempien toimeksiantojen tilaaminen ilman kilpailutusta. ELY – keskuksille on asetettu tuottavuustavoitteita ja hankintojen kilpailutusprosessin on arvioitu tuovan merkittäviä henkilötyövuosisäästöjä.

Puitesopimusmenettely on ollut käytössä jo valtakunnallisesti ELY-keskuksissa yleis-, tie- ja rakennussuunnitelmissa sekä pienempien rakennushankkeiden kilpailutuksissa. Nyt menettelyä on laajennettu koskemaan myös esisuunnitteluvaiheeseen.

Puitesopimustoimijat on valittu painottaen laatuarviointia, jotta ELY-keskus saisi tilauksillaan markkinoilta mahdollisimman laadukkaita suunnitelmia ja selvityksiä. Puitesopimustoimittajille annettiin mahdollisuus käyttää myös alikonsultteja tai muodostaa työyhteenliittymiä, jotta myös pienemmät toimittajat pystyisivät tarjoamaan riittävän monipuolista osaamista ELY-keskuksen tarjouspyynnössä lueteltuihin eri osaamisalueiden tehtäviin. Erikseen nimetyille osaamisalueille ELY-keskus pyysi konsulttia nimeämään vastuuhenkilöt ja näille varahenkilöt. Tällä pyritään varmistamaan resurssien saatavuutta ja toisaalta estämään henkilöiden vaihtamista, kenties vähemmän kokeneisiin, siinä vaiheessa, kun varsinainen suunnittelutyö alkaa.

karttakuva

Puitesopimus on tehty vuosille 2016 – 2018, jona aikana voidaan antaa yksittäiset toimeksiannot suoraan puitesopimuskonsulteille. Vuoden 2019 osalta on lisäksi käytettävissä optiomahdollisuus. Laajemmat esisuunnitelmiin liittyvät toimeksiannot voidaan vaihtoehtoisesti myös kilpailuttaa ns. minikilpailuna neljän valitun puitetoimittajan kesken. Näin varmistetaan resurssien riittävyys, töiden aikataulussa pysyminen ja tarjousten hintatason pysyminen järkevänä.

Tällä puitesopimuksella voidaan hankkia liikennejärjestelmään ja tienpidon suunnitteluun liittyviä suunnitelmia ja selvityksiä sekä niihin liittyviä asiantuntijapalveluita Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurin toimialueella. Tehtävät voivat olla liikennejärjestelmän, liikenneturvallisuuden, joukkoliikenteen, ympäristöasioiden, maankäytön, tienpidon ohjelmoinnin sekä tulevaisuuden liikennepalveluiden selvittämiseen, suunnitteluun ja kehittämiseen liittyviä asioita.

Puitesopimusten voimassaoloaikana yksittäisten toimeksiantojen rahoittajina voivat olla ELY-keskuksen lisäksi alueen kunnat, maakunnan liitot sekä muut yhteistyökumppanit.

Puitesopimuskonsulttien käyttö mahdollistaa pienemien toimeksiantojen teettämisen ilman jokaisen työn erillistä kilpailutusprosessia.

Esimerkkinä puitesopimuskonsultilla teetetystä toimeksiannosta on Alahärmän tieverkkosuunnitelma.

Eeva

Eeva Kopposela
Liikennejärjestelmäasiantuntija
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus