Nu är det vattnens tur

Hur står det till med vattendraget i ditt närområde? Har det varit problem med algblomningar eller bekymrar igenväxning? I många vattendrag behöver närings- och partikelbelastningen från land minskas och restaureringsåtgärder vidtas för att förbättra tillståndet i vattendraget. Restaurering av sjöar, åar och kust- och småvatten är nu högaktuellt i och med statens program för effektiverat vattenskydd.

Foto om en sjö

För att uppnå god vattenstatus behövs gemensamma projekt tillsammans med kommuner, områdets invånare, företag, föreningar och andra lokala sammanslutningar. Understöd för restaureringsprojekt kan sökas via NTM-centralen senast 10.5.2019. Anslaget kan beviljas som prövningsbaserat understöd för projekt, som lokalt eller regionalt främjar målen för vatten- och havsvården i betydande utsträckning. Effektiveringsprogrammet stöder i synnerhet vattenrestaureringsprojekt som förbättrar status i övergödda (eutrofa) sjöar, havsvikar och rinnande vatten, viktiga vattenrestaureringsprojekt med avsikt på bevarandet av arter och mångfald samt projekt som stöder verksamheten i och utvecklingen av regionala nätverk för vatten- och havsvård. Understödet är i allmänhet ca 50 % av projektets godkända totalkostnader.

Lokala exempel på restaureringar och praktiska tips inför ansökan presenterades på informationsmötet om understödsmöjligheter som arrangerades av NTM-centralen i Södra Österbotten i mitten av april. Eeva-Maija Savola från Evijärvi kommun berättade om de omfattande restaureringar som gjorts och fortfarande planeras i sjön Evijärvi. Bl.a. har våtmarker skapats för att minska partikel- och näringsbelastningen från land och vattenväxter har avlägsnats med hjälp av slåtter i vikar som håller på att växa igen. Heli Jutila och Satu Järvenpää från Österbottens vatten och miljö rf. berättade om olika restaureringsprojekt som föreningen varit med och initierat i regionen inom ramen för projektet Kolmen VYYHTI. Deltagarna fick också ta del av resultat från olika spetsprojekt som genomförts i olika delar av landet då Jenni Jäänheimo från miljöministeriet presenterade ett urval av dem.

Foto från infomöte

Konkreta åtgärder och nya metoder har tagits fram inom regeringens spetsprojekt för vatten- och havsvården. Spetsprojekten och projekt gällande återvinning av näringsämnen har gett goda resultat och erfarenheter, skapat nätverk och nätverksmodeller, och de här kan användas då nya projekt planeras och genomförs. Förslag på restaureringsåtgärder i regionens vattendrag finns också i åtgärdsprogrammen för vatten- och havsvården för åren 2016-2021. I åtgärdsprogrammen finns även annan användbar information om exempelvis belastningen i området.

Sök understöd från NTM-centralen!

Passa på att göra något konkret för ert närområdes vattendrag och sök understöd från NTM-centralen. Understödsansökan kan göras elektroniskt på webben och då är det möjligt att följa hur ansökan behandlas inom NTM-centralen. Länk till ansökan och mera information finns på webbsidan http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/avustukset-vesiensuojelun-tehostamisohjelman-toteuttamiseen. Nuvarande ansökningstid går ut 10.5.2019 och följande ansökningstid startar på hösten 2019.

Information om effektiveringsprogrammet för vattenskydd finns här https://www.ym.fi/sv-FI/Natur/Ostersjon_och_havsvarden/Nytt_program_ska_satta_fart_pa_vattensky(49642)

Information om spetsprojekten finns här https://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Itameri_ja_merensuojelu/Ohjelmat_ja_strategiat/Vesien_ja_merenhoidon_karkihanke/Hankkeet (på finska).

Åtgärdsprogrammen finns på den här webbsidan https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Vesienhoito_ELYkeskuksissa/EtelaPohjanmaa_Pohjanmaa_ja_KeskiPohjanmaa/Toimenpideohjelmat/Toimenpideohjelmat_ja_toimenpiteiden_tot(12815) (på finska).

 

Anna Bonde
Vattenhushållningsexpert
NTM-centralen i Södra Österbotten