Finland och Sverige hjälps åt i kampen mot invasiva främmande växter

Ett av de största hoten mot naturens mångfald är invasiva främmande arter. Genom Interreg Botnia-Atlantica-projektet INSPECT, försöker vi lägga grunden till bekämpningsarbetet på båda sidorna om Kvarken. NTM-centralen i Södra Österbotten fungerar som samordnande stödmottagare och våra övriga samarbetspartners i Finland är Forststyrelsen, Vasa stad och Pro Agria Etelä-Pohjanmaa. Länsstyrelsen i Västerbottens län leder projektet i Sverige och Umeå kommun deltar också. INSPECT arbetar med målarterna jättebalsamin och vresros, men slutresultatet hoppas vi att ska kunna implementeras också i bekämpandet av andra invasiva främmande arter.

Målet i projektet är inte enbart att inom projektets ramar bekämpa så många skadliga växtbestånd som möjligt, utan en stor del av projektet är testning av metoder samt att kommunicera och aktivera ytterligare aktörer. INSPECT arbetar både med att optimera befintliga metoder och testa nya. Vi testar bland annat många mekaniska behandlingar som behövs i vårt klimat, vad minsta möjliga mängden gift är, om miljövänligare kemikalier är effektiva, om värmebekämpning är en bra metod, om bete fungerar och hur olika material påverkar täckningsmetoden.

Vi undersöker inte bara bekämpningsmetoder utan kommunikation har också en stor betydelse i arbetet. INSPECT försöker utreda hur man på bästa sätt kan nå ut till allmänheten, kommuner och föreningar för att aktivera samhället i arbetet mot invasiva främmande arter. Detta sker genom sociala medier, hemsidor, pressmeddelanden, deltaganden i mässor och marknader (om pandemin tillåter). Genom kommunikationsarbete ordnas talkon och individuella markägare uppmuntras till bekämpningsarbete och erbjuds hjälp. I slutändan ska detta ge oss en helhetsbild om hur kommunikation kan hjälpa i arbetet att organisera arbetskraft och vilka sorters bekämpningsarbete som fungerar.

 

 

INSPECT pågår fram tills år 2022, men vår vision är att grunden vi lägger ska göra så att arbetet fortsätter. Vi ska ta fram handlingsplaner för de olika målarterna som ska kunna användas i arbetet mot andra invasivaväxter och med hjälp av vår information ska olika parter i samhället kunna arbeta vidare.

 

 

Följ och stöd vårt arbete på vår hemsida: www.ely-keskus.fi/INSPECT eller www.ntm-centralen.fi/INSPECT, på Instagram: inspect_invasivespecies och Facebook: Inspect, Invasive species eradication and controll.

 

Claes Björkholm
Projektkoordinator
NTM-centralen i Södra Österbotten