INSPECT, säsong 2

Interreg Botnia-Atlanticaprojektet INSPECT, invasive species eradication and control har strax avslutat den andra fältsäsongen av två. För er som missat oss så arbetar vi med bekämpning av invasiva främmande växter och målarterna för vårt projekt är vresros (Rosa rugosa) och jättebalsamin (Impatiens glandulifera). Vi utför bekämpningsarbetet genom att testa fram de effektivaste bekämpningsmetoderna, de bästa kommunikationsmedlen och den lämpligaste arbetskraften.  

NTM-centralen i Södra Österbotten är samordnande stödmottagare och våra övriga parter i Finland är Forststyrelsen, Vasa stad och Pro Agria Etelä-Pohjanmaa. På den svenska sidan samarbetar vi med Västerbottens Länsstyrelse och Umeå kommun.  

Tre unga kvinnor som jobbade med projektet i detta året.

För NTM-centralens del sköttes fältarbetet av våra ypperliga praktikanter inom INSPECT Marianne och Anna, tillsammans med Lappo ås praktikanter Salla och Lari. Inom ramen för INSPECT utfördes talkoarbete genom uppryckning och pelargonsyra testades som bekämpningsmetod. Tillsammans med Kurikka och Seinäjoki testades Viekasprojektets solotalko, artiklar skrevs i lokaltidningar och på flera bibliotek sattes utställningar upp. 
Praktikanterna skrev också en mer detaljerad redogörelse om deras breda arbetsfält i den här bloggen (wordpress.com)

Alla parter har samarbetat med personal, praktikanter, långtidsarbetslösa, företagare, markägare, talkokrafter av olika slag och getter. Detta har gett oss möjlighet att testa bekämpningsmetoder som klippning, uppryckning, grävning, olika kemiska bekämpningsmedel, täckning, utmattning och bete. Två fältsäsonger är tyvärr en kort tid att bekämpa dessa växter. Det är sannolikt att man behöver ungefär tre år för bekämpning av ett bestånd av vresros eller jättebalsamin och vi behöver samla kunskap från andra aktörer och göra kvalificerade uppskattningar om vårt arbete. Vi har inte bara bekämpat växtbestånd i fält, vi har också varit aktiva inom kommunikation och information. INSPECT finns på de sociala medierna facebook och instagram och vi varit med i lokala och nationella medier, gjort oss synliga i terrängen och samhället, föreläst i skolor och på läger. Dessutom har vi varit i direkt kontakt med markägare och hållit informationsmöten med olika föreningar. Även om invasiva främmande arter har fått större uppmärksamhet de senaste åren så finns ännu okunskap och missuppfattningar om ämnet. Eftersom det är ett så utbrett problem behöver vi engagera allmänheten och vägen till bekämpning går genom upplysning.  

Figur ur INSPECTs kommunikationsplan som visar hur informationsspridning leder till aktion. 
Figur ur INSPECTs kommunikationsplan som visar hur informationsspridning leder till aktion. 

Allt detta arbete har gett oss ett omfattande material för att kunna ge rekommendationer till myndigheter, föreningar, företag och privatpersoner. Vi gör det genom att publicera handböcker om våra målarter. I handböckerna vill vi förmedla hur man ska ta sig an olika utmaningar när man bekämpar invasiva främmande växter. Handböckerna ska kunna användas oavsett om man bekämpar ett litet bestånd på sin gård eller om man bekämpar alla bestånd i en kommun. Handböckerna ska vara tillgängliga i PDF-format på nätet och vill man trycka upp dem så ska det också vara möjligt. Därtill utvecklar vi ett digitalt verktyg som ska finnas på INSPECTs hemsida, genom vilket man enkelt ska kunna klicka fram vilken metod som lämpar sig för ens situation. 

I nuläget då vårt fältarbete är avslutat arbetar vi med att analysera våra resultat. Vi har testat många metoder inom flera områden så det är en hel del att se över. Det är rätt många faktorer att beakta för bägge arterna. Man behöver bland annat tänka på vem som bekämpar, vad denne har för resurser, om bestånden är tillgängliga, hur terrängen ser ut och om vattendrag finns i närheten. Detta är en intressant utmaning, eftersom vi vill göra en övergriplig bok med tydliga rekommendationer. 

När vi klarat av denna utmaning och publicerat både handböcker och ett digitalt verktyg så planerar vi att få hålla ett slutseminarium. INSPECT har sammanfallit med coronapandemin, vilket betytt att samarbetsparterna knappt har kunnat träffa varandra, framför allt har vi inte kunnat resa mellan länderna. Vi hoppas att äntligen få träffa varandra och andra intressenter i person på slutseminariet och få bygga vidare på samarbetet kring främmande invasiva arter, för detta projekt är endast en del i en lång kamp mot ett allvarligt miljöhot. 

Bild av en man, som sitter.

Claes Lönnblad-Björkholm
Projektkoordinator
Naturskyddsenheten
NTM-centralen i Södra Österbotten

Finland och Sverige hjälps åt i kampen mot invasiva främmande växter

Ett av de största hoten mot naturens mångfald är invasiva främmande arter. Genom Interreg Botnia-Atlantica-projektet INSPECT, försöker vi lägga grunden till bekämpningsarbetet på båda sidorna om Kvarken. NTM-centralen i Södra Österbotten fungerar som samordnande stödmottagare och våra övriga samarbetspartners i Finland är Forststyrelsen, Vasa stad och Pro Agria Etelä-Pohjanmaa. Länsstyrelsen i Västerbottens län leder projektet i Sverige och Umeå kommun deltar också. INSPECT arbetar med målarterna jättebalsamin och vresros, men slutresultatet hoppas vi att ska kunna implementeras också i bekämpandet av andra invasiva främmande arter.

Målet i projektet är inte enbart att inom projektets ramar bekämpa så många skadliga växtbestånd som möjligt, utan en stor del av projektet är testning av metoder samt att kommunicera och aktivera ytterligare aktörer. INSPECT arbetar både med att optimera befintliga metoder och testa nya. Vi testar bland annat många mekaniska behandlingar som behövs i vårt klimat, vad minsta möjliga mängden gift är, om miljövänligare kemikalier är effektiva, om värmebekämpning är en bra metod, om bete fungerar och hur olika material påverkar täckningsmetoden.

Vi undersöker inte bara bekämpningsmetoder utan kommunikation har också en stor betydelse i arbetet. INSPECT försöker utreda hur man på bästa sätt kan nå ut till allmänheten, kommuner och föreningar för att aktivera samhället i arbetet mot invasiva främmande arter. Detta sker genom sociala medier, hemsidor, pressmeddelanden, deltaganden i mässor och marknader (om pandemin tillåter). Genom kommunikationsarbete ordnas talkon och individuella markägare uppmuntras till bekämpningsarbete och erbjuds hjälp. I slutändan ska detta ge oss en helhetsbild om hur kommunikation kan hjälpa i arbetet att organisera arbetskraft och vilka sorters bekämpningsarbete som fungerar.

 

 

INSPECT pågår fram tills år 2022, men vår vision är att grunden vi lägger ska göra så att arbetet fortsätter. Vi ska ta fram handlingsplaner för de olika målarterna som ska kunna användas i arbetet mot andra invasivaväxter och med hjälp av vår information ska olika parter i samhället kunna arbeta vidare.

 

 

Följ och stöd vårt arbete på vår hemsida: www.ely-keskus.fi/INSPECT eller www.ntm-centralen.fi/INSPECT, på Instagram: inspect_invasivespecies och Facebook: Inspect, Invasive species eradication and controll.

 

Claes Björkholm
Projektkoordinator
NTM-centralen i Södra Österbotten