Painottaen ja voimakkaasti korostaen

Kelloja on taas kerran ruuvattu kesäaikaan ja kuluvalla viikolla kukin toivottavasti toipuu tästä siirtymästä ja sen myötä seuranneista lieveilmiöistä. Kesäaikaan siirtymisen byrokratiasta halutaan eroon. Kansalaisaloite.fi -sivustolle jätetty asiaa koskeva esitys on kerännyt jo yli 37 000 allekirjoitusta. Vajaat 13 tonnia puuttuu siis vielä, jotta Suomen pysyvä siirtyminen Keski-Euroopan aikavyöhykkeelle etenee lakialoitteeksi saakka. Mikäpäs siinä, eurooppalaistumassahan on myös suomalainen juomakulttuuri, jos alkoholilain viimeisimmistä uudistuksista voi mitään päätellä. Klara vappen.

Sitten muihin norminpurun uutisiin.

Liikenteen lupien sääntelyviidakon karsintasavotta on edennyt uittovaiheeseen. Liikenne- ja viestintävaliokunta käsitteli ministeriön tekemää lakiesitystä pitkään ja hartaasti aina viime vuoden syyskuusta alkaen. Kuluneen vajaan puolen vuoden aikana valiokunnassa vierailikin poikkeuksellisen suuri määrä eri alan asiantuntijoita kertomassa näkemyksiään. Lain nimi muuttui lopulta esitetystä liikennekaaresta laiksi liikenteen palveluista, mutta mitä muuta muuttui?

Viime perjantaina julkistetun valiokunnan mietinnön luettua voi todeta, ettei esitettyjen pykälien sanamuotoihin puututtu mitenkään mullistavalla otteella. Valiokunta käytti sen sijaan huomattavan paljon mustetta muutamien yksityiskohtien avaamiseen ja perustelemiseen. Ei voi kieltää, etteikö tähän olisi ollut tarvetta. Todella paljon yksityiskohtia jätettiin mahdollisesti tulevan alemman asteisen sääntelyn varaan – säädettäväksi esimerkiksi valtioneuvoston asetuksella tai Trafin antamalla viranomaismääräyksellä.

 

Taksiliikenteen sääntelyn muuttaminen on ottanut odotetusti suurimman valokeilan uuden lain valmistelussa. Taksien ja ylipäänsä koko henkilöliikenteen kuviot ovat puhuttaneet paitsi ministeriössä myös valiokunnassa selvästi eniten. Mediakin on antanut eniten palstatilaa juuri taksiuudistuksille, joista on myös erinäisillä keskustelufoorumeilla poikinut monenlaista palautetta. Suurimmat huolet ovat liittyneet taksien saatavuuden turvaamiseen jatkossa, kun asemapaikkasääntelystä ja päivystysvelvoitteesta luovutaan. Toisena esiin on noussut kysymys taksipalvelujen hintojen mahdollisesta noususta, kun taksien säännellystä enimmäistaksasta luovutaan.

Uuden lain perusteluissa ongelmakohdat tunnistetaan ja tunnustetaan, mutta niiden ei koeta olevan mitenkään ylitsepääsemättömiä. Valiokunta korostaa mietinnössään, että taksipalvelujen saatavuutta on tarkoin seurattava ja tarvittaessa puututtava lainsäädännöllisin keinoin mahdollisten ongelmien korjaamiseksi. Toisekseen valiokunta korostaa, että taksiliikennettä suorittavan ajoneuvon pitää olla asiakkaan tunnistettavissa. Valiokunta myös painottaa, että taksiliikenteen harjoittaja on vastuussa siitä, että kuljettajalla on tarvittava osaaminen. Vielä valiokunta korostaa voimakkaasti Trafin lain noudattamista koskevan valvontatehtävän merkitystä. Viraston on valiokunnan mukaan välttämätöntä järjestää valvonta siten, että se käyttää valvontaresurssit tehokkaasti ja suunnitelmallisesti. Jos laki todella on niin kuin se luetaan, valiokunnan retoriikka voi olla vaarassa jäädä takapenkille lain käytännön soveltamisessa.

Lupahenkilöstön ja -toimivallan sekä tehtävien siirtymisvalmistelu Trafiin alkaa toden teolla siinä vaiheessa, kun eduskunta vahvistaa uuden lain. Jo sitä ennen siirrymme Trafin kanssa työpajatyöskentelymoodiin suunnittelemaan uuden lupahallinnon prosesseja ja ohjeistuksia yksi kerrallaan. Laki tulee voimaan toki vasta ensi vuoden heinäkuun alussa, mutta asioiden huolellinen valmistelu ottaa aina aikansa. Eiköhän tästä vielä jotain kehkeydy.


Pasi Hautalahti
Lupapäällikkö
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Tien päällä taas

Kesälomat alkavat olla aika monella takana ja syyslukukausi on alkamassa. Yksi oman kesäni kohokohdista oli ehdottomasti naapuritontilla järjestetty Provinssi ja varsinkin sen pääesiintyjän Rammsteinin veto. Ach ja, hier kommt die Sonne! Loppuloma menikin sitten hieman rauhallisemmin akkuja lataillessa puuhastellen mitä lie. Minulle hyvä loma on sellainen, jota suunnitellaan etukäteen mahdollisimman vähän. Tällä mittarilla vuosivapaani oli oikein onnistunut.

Mutta täällä ollaan taas ja koneisto käynnistyy pikkuhiljaa. Kunhan Seinäjoen toimipaikan suursiivoajat saavat urakkansa valmiiksi, virkamiehet palaavat väistöalueilta työpisteisiinsä ja nupit käännetään vanhasta muistista kaakkoon.

Lähikuukaudet näyttävät varsin mielenkiintoisilta ja työntäyteisiltä sekä makro- että mikrotasolla. ELY-keskusten L-vastuualueiden tulevaisuus ja tehtäväkenttä ovat tällä hetkellä yleensäkin perin jännittävässä vaiheessa. Isolla kirkolla aprikoidaan, missä ja miten tienpidon tehtävät, liikennejärjestelmätyö ja liikennelupahallinto voitaisiin tehokkaimmin hoitaa vuoden 2019 alusta. Maakuntahallinto on mainittu L-tehtävien sijoituspaikaksi, mutta sitä ei vielä tiedetä, miten muutos pannaan toimeen. Kauhean kauan asiaa ei auttaisi sommitella, sillä aikataulu on haastava, kuten viime vuosien uudistuksissa on tapana ollut.

sdr

Liikennelupayksikön ja ELY-keskusten taksitehtävissä toimivan henkilöstön tulevaisuuden askeleet merkataan liikenne- ja viestintäministeriön valmistelemassa liikennekaaressa, jonka olisi tarkoitus muuttua laiksi jo ensi vuoden alussa. Tämä tavara-, joukko- ja taksilupahallinnon yhteen kokoava mahtihanke on tällä hetkellä jonkinlaisessa odotustilassa. Projektihan eteni lausuntokierrosvaiheeseen viime huhtikuussa ja hallituksen esitys oli tarkoitus jättää eduskunnalle jo ennen kesälomien alkua. Asetettu aikataulu ei ihan pitänyt ja esitys annettaneen vasta nyt syyskuun alussa. Lakihankkeesta annettiin kaikkiaan yli 240 lausuntoa eivätkä kaikki kannanotot olleet ylistäviä. Esityksen vaikuttavuuden arviointi nähtiin monin paikoin puutteelliseksi ja harmaan talouden lisääntymisen riskeihin ei kiinnitetty esityksessä juuri mitään huomiota. ELY-keskukset antoivat lakiesityksestä yhteisen lausuntonsa ja nämä samat puutteet pantiin merkille myös meillä. Toivottavasti nämä lausunnot myös huomioidaan jatkovalmistelussa, laista kun on kuitenkin tarkoitus saada oikeasti toimiva työkalu lupa- ja valvontatyöhön.

Julkisuudessa on saanut eniten palstatilaa liikennekaaren sisältämä muutos taksi- ja taksilupajärjestelmään. Lakiesitys purkaa käytännössä kokonaan nykyisen kuntakohtaisiin lupakiintiöihin ja mm. taksinkuljettajien ammattipätevyyteen perustuvan taksijärjestelmän. Sen sijaan esitetään erittäin kevyttä menettelyä, jossa taksiluvan saa jokainen oikeustoimikelpoinen, hyvämaineinen ja vakavarainen henkilö tai yritys. Luvanhaltijan tulee lisäksi sijoittautua Euroopan yhteisön alueelle. Taksilupaan nykyisin liittyvä liikennöinti- ja päivystysvelvoite lupaan merkityllä asemapaikalla poistetaan, samoin kuin enimmäishintoja koskeva sääntely. Toinen keskustelua herättänyt esitys on ns. pienimuotoisen toiminnan mahdollistaminen ilman liikennelupaa niille henkilö- ja/tai tavaraliikenteen toimijoille, joiden vuosittainen liikevaihto jää alle 10 000 euron. Ongelmaksi on tässä tunnistettu se, että mainittua liikevaihdon rajaa ei voida käytännössä valvoa lainkaan ja kehitys voi siten johtaa kaksien markkinoiden syntymiseen kuljetusalalla. Julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan hallituspuolueet eivät ole varsinkaan liikennekaaren taksiosuudesta ollenkaan samoilla linjoilla, joten hankkeen eteneminen esitetyssä aikataulussa voi olla aikamoinen haaste. Noinkohan liikennekaaresta tuleekin täysi liikenneympyrä?

Lupatehtävissä toimivaa henkilöstöä koskettaa myös läheisesti mainittuun esitykseen leivottu toimivallan siirto ELY-keskuksista Liikenteen Turvallisuusvirasto Trafille. Tämän siirron on tarkoitus tapahtua niin ikään ensi vuoden alkuun mennessä. Etelä-Pohjanmaan ELY on jo käynyt Trafin kanssa muutamia alustavia keskusteluja asiasta, mutta lähiviikkoina edetään neuvotteluihin, joissa paneudutaan syvemmin mm. liikennelupahenkilöstön siirron järjestelykysymyksiin ja lupaprosessien kehittämistarpeisiin. Kieltämättä lupahallinnon käytänteiden suunnittelua vaikeuttaa hieman se, ettemme vielä tarkalleen tiedä, millaisen muodon liikennekaari lopulta saa. Etenemme avoimin mielin ja notkeasti kaikkeen valmiina.

Pasi Hautalahti

Pasi Hautalahti
Lupapäällikkö
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus