Saako maalla haista?

Hallitusohjelma peräänkuuluttaa hallinnon keventämistä ja erityisesti lupamenettelyn sujuvoittamista. Ympäristöhallinnossa nämä norminpurkutalkoot tarkoittavat lupavelvollisten toimintojen karsimista, lupakynnysten nostamista ja kevyempään ilmoitus-ja rekisteröintimenettelyyn siirtymistä. Monet toimialat ovat kyllästyneet odottamaan venyviä ja kalliita lupaprosesseja. Ongelmat ovat saattaneet jatkua valvonnassa, kun aika on jo ajanut alkuperäisten hakemuksessa esitettyjen suunnitelmien ohi. Myös lupamaksujen hintoja on moitittu.

Eläinsuojat valittiin kevennetyn lupamenettelyn mallikohteeksi. Ympäristönsuojelulain uudistuksen ja sen ympärillä pyörineen saatekeskustelun perusteella toimialaa esitettiin siirrettäväksi ilmoitusmenettelyyn ja kuntien valvontavastuulle. Perusteena oli, että eläinsuojia on määrällisesti paljon ja niiden lupamääräykset ovat kaikki hyvin samankaltaisia. Toimialaa ei myöskään pidetty ympäristövaikutusten osalta mitenkään erityisen merkittävänä. Ilmoitusmenettelyn soveltamisessa kuitenkin päätettiin, että suuret ympäristövaikutusten arvioinnin piiriin kuuluvat toiminnot sekä BAT-kokoluokan isot sika- ja siipikarjatilat sekä turkistarhat pysyisivät ainakin toistaiseksi vielä lupamenettelyssä. Näiden toimintojen lupa- ja valvontaviranomaisena olisi jatkossakin valtio eli tuleva LUOVA.

Eläinsuojien normia yritettiin laatia edellisen kerran noin 10 vuotta sitten, mutta tuloksetta. Tuolloin todettiin, että tapauskohtainen lupaharkinta toimii ja on kaikkien kannalta parhain ratkaisu. Lupa tuo toiminnanharjoittelijalle pysyvän suojan ja vaikutusalueen naapurit tulevat kuulluiksi. Kaikkia kohdeltaisiin tasapuolisesti ja toiminnan sijoittuminen haluttiin pitää luvassa ratkaistavana asiana. Tuolloin ei osattu nähdä, että lupamääräyksiä, toiminnan sijoituspaikasta puhumattakaan, olisi voitu normittaa. Ehkä aika ei ollut otollinen, taikka lupa-asiat eivät olleet vielä ruuhkautuneet. Normikokeilun jälkeen hallinnon keventämistoimenpiteet ovat olleet eläinsuojien lupakynnysten ja toimivaltarajojen nostamisia. Nyt on yleisesti todettu, että ne eivät enää riitä.

Mitä eläinsuojien ilmoitusmenettely sitten tarkoittaa? Jatkossa uusia ja laajennuksia suunnittelevien olisi täytettävä ilmoitus, joka pääosin vastaisi vanhaa ympäristölupahakemusta. Ilmoitus jätettäisiin kuntaan mahdollisimman täydellisillä tiedoilla ja liitteillä. Ilmoitusta saisi täydentää vain kerran. Kunnalla olisi lakisääteinen 120 vrk aikavelvoite käsitellä ilmoitus ja antaa siitä päätös. Ilmoituksesta kuultaisiin naapureita, joskin suppeammin kuin lupamenettelyssä. Myös lausuntoja pyydettäisiin harkitusti. Kunta voisi antaa ilmoituksen johdosta tarvittavia lisämääräyksiä. Päätös olisi luonteeltaan kuitenkin lyhyt ja siitä voitaisiin myös valittaa.

Ilmoitusmenettelyssä korostuu se, mitä toiminnanharjoittaja itse ilmoittaa ja mihin ympäristötoimiin hän lomakkeellaan sitoutuu. Tällä on erityistä merkitystä siksi, että uudessa ilmoitusmenettelyn tueksi laadittavassa normiasetuksessa säädettäisiin eläinsuojien vähimmäisetäisyydet lähimpiin naapureihin. Etäisyyksiin vaikuttaisivat eläinmäärän ja -lajin lisäksi toiminnassa käyttöön otettavat ympäristötoimet. Vähimmäisetäisyys katsottaisiin taulukosta eläinsuojaa koskevien tietojen perusteella. Paikallisia oloja normi ei pystyisi huomioimaan.

Maalla saa haista, mutta mikä on kohtuutonta? Sopivien etäisyyksien normittaminen ei ole helppoa ja työ on tältä osin vielä kesken. Kun metrit siirtyvät lainsäädäntöön, on niitä noudatettava. Erityisenä haasteena tulevat olemaan laajennukset. Voi olla, että kaikessa kankeudessaan normi estää laajentamisen, jos naapurit ovat lähellä. Toisaalta, etäisyydet eivät välttämättä ole kaikissa tilanteissa aina riittäviä.

Toteutuessaan uusi ilmoitusmenettely keventää hallinnon lupataakkaa ja lyhentää siten päätösten käsittelyaikaa. Jopa maksut voivat tulla alaspäin. Ympäristölupamenettelyn tapauskohtaisen harkinnan joustavuutta jää todennäköisesti kuitenkin moni kaipaamaan.

 

Ryhmäpäällikkö Anne Polso
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

ELY-keskus kuntien kanssa vuoropuhelussa kaavoitus- ja rakentamisasioissa

Muuttuva toimintaympäristö

Vuoden 2020 alusta maakuntauudistuksen myötä muuttuvat viranomaiset ja viranomaisyhteistyö kaavoitus- ja rakentamisasioissa: keskeisiä viranomaisia ovat silloin kunta, maakunta, valtion lupa- ja valvontavirasto (Luova) ja Liikennevirasto. Lainsäädäntö on vielä keskeneräistä ja toiminnan suunnittelu on vasta aloitusvaiheessa.

Maankäyttö- ja rakennuslakia on muutettu 1.5.2017 (21.4.2017/230) lukien merkittävästi jo ennen perustettavien maakuntien toiminnan alkamista. Muutos merkitsee kunnan päätösvallan lisääntymistä ja mahdollisuutta paremmin arvioida maankäytön suunnittelutarvetta kunnan olosuhteiden perusteella. ELY-keskuksen tehtävänä on edistää kuntien kaavoituksen ja rakennustoimen järjestämistä.

 Kehittämiskeskustelut

Tämä mittava hallinnon ja MRL:n muutos oli runkona ELY-keskuksen ja kuntien välisissä juuri päättyneissä kehittämiskeskusteluissa. Esillä oli useita tärkeitä asiakokonaisuuksia:

  • maakunnan alueidenkäytön tehtävät
  • kuntien näkemykset maakuntauudistukseen
  • yleiskaavoituksen laajenevat käyttömahdollisuudet
  • kylien ranta-alueiden kaavoitus
  • maaseutuyritystä varten tarpeellinen rakentaminen
  • kaupan sijainnin ohjauksen väljeneminen

Kehittämiskeskustelun keskeisempiä tuloksia on viranomaisten yhteistyön edistyminen. Oma kokemukseni on, että tässä onnistuttiinkin hyvin. Kunnat, maakunnan liitot ja ELY-keskus saivat hyviä taustatietoja toimintansa kehittämistä varten.

Kuntien näkemyksiä

Maakuntauudistus

Kunnissa SOTE-asiat ovat vieneet paljon aikaa, maakuntauudistus sen sijaan on jäänyt etäisemmäksi. Pienempien kuntien taholta oltiin jonkin verran huolissaan siitä, miten niiden ääni tulee kuuluviin maakuntien päättävissä elimissä. Myös huoli liikenneverkon yhtenäisyyden ylläpidosta tuotiin esille. Maaseudun kylien ja niiden palveluiden kehittäminen nostettiin samoin esille. Kuntapuheenvuoroissa pidettiin myös valvonnan roolia MRL:n mukaisissa asioissa epäselvänä.

MRL:n muutoksesta

Yleisesti kunnat pitivät muutosta hyvänä. Tuotiin esille se, että muutos sisältää pitkälti niitä periaatteita ja suosituksia, joihin alueella aikaisemmin toteutetussa Maaseudun kaavoituskäytäntöjen kehittäminen –hankkeessa jo päädyttiin.

Muutamat kunnat olivat ehtineet arvioida, miten kaavoituksen ja rakentamisen uusia ohjausvälineitä voidaan kunnassa hyödyntää. Kun MRL:n muutos oli ollut voimassa vasta muutaman kuukauden, ei useassa kunnassa kuitenkaan oltu vielä ehditty näin pitkälle. Tahtoa tähän jatkossa oli selvästi olemassa.

Laajentuneet mahdollisuudet yleiskaavan käyttämiseen rakentamisen suoraan ohjaamiseen (suoraan rakennuslupapäätöksellä ilman asemakaavaa tai suunnittelutarveratkaisua) koettiin hyödyllisenä ja kuntien olosuhteet aikaisempaa paremmin huomioivana. Samoin kylien ranta-alueiden kaavoituksen edellytysten helpottuminen nähtiin parantavan kylien kehittämistä.

Maaseutuyritykseen kuuluvan maa- ja metsätalouden harjoittamista varten tarpeellisen rakennuksen rakentaminen suoraan rakennusluvalla (ilman suunnittelutarveratkaisua) oli monessa kunnassa pohdinnassa. Kun säännökseen lisättiin eduskuntakäsittelyssä myös liitännäiselinkeinot, koettiin soveltamisessa epävarmuutta.

Seuraavat askeleet

Maakuntauudistuksen valmistelu jatkuu ja maakunnan alueidenkäytön tehtävien arvioinnissa halutaan jatkossakin tarkkaan kuunnella pohjalaismaakuntien kuntien odotuksia. Maakunnan liittojen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen taholta tehtiin kunnille laaja kysely maakunnan alueidenkäyttötehtävistä. Vastauksia saatiin runsaasti, kiitokset niistä. Mahdollista on, että kuntien odotuksia vielä selvitetään tarkennetulla kyselyllä.

ELY-keskus tukee MRL:n muutoksen toteuttamista. Toteuttamisessa toki on kaavoituksen ja rakentamisen toimijoilla haastetta. Hyvällä yhteistyöllä ja riittävällä resurssoinnilla näihin tehtäviin uusia mahdollisuuksia avautuu.

 

 

Matti Rantala
Alueidenkäytön ryhmäpäällikkö
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus