EU:n elpymisvarat tukemassa uusiutuvan energian investointeja  

Oletko kuullut jo maaseudun yrityksille suunnatuista elpymisvaroista? Elpymisvarat ovat herättäneet mukavasti kiinnostusta valtakunnallisesti sekä myös Etelä-Pohjanmaan yritysten keskuudessa. Kyselyjä on tullut kaikkien toimenpiteiden osalta, ja asiantuntijoina olemme saaneetkin mukavan lisän omaan työhömme, jolla pystymme osaltamme olla edesauttamassa alueen kehittymistä sekä toipumaan koronakriisin vaikutuksista.  

EU:n elpymisvaroilla pyritään erityisesti vaikuttamaan siihen, että investoinneilla olisi myönteisiä ympäristö- ja ilmastovaikutuksia kokonaiskestävyys huomioiden. Maaseudun yritystukien osalta elpymisvarat kohdennetaan uusiin tukikohteisiin

  • biokaasulaitoksiin 
  • uusiutuvan energian käyttöönottoon ja uuteen teknologiaan 
  • omistajanvaihdoksiin 

Tukea uusiutuvaan energiaan ja uuteen teknologiaan

Yritys voi saada tukea esimerkiksi uusiutuvan energian tai yrityksen tuotantoa tehostavan teknologian käyttöönottoon. Tällaisia investointeja ovat esimerkiksi aurinkopaneelien tai ilmalämpöpumppujen hankinnat tai uudet laitteet ja ohjelmistot, jotka parantavat energia- tai materiaalitehokkuutta. Maataloustuotteita jalostavat yritykset voivat saada tukea 35 % investoinnin kustannuksista, muut maaseudun mikro- ja pienyritykset 30 %. Elpymisvaroista rahoitetaan myös biokaasun tuotannon lisäämistä. Jos yritys rakentaa uuden biokaasuntuotantolaitoksen tai -yksikön, tukea voi saada 50 % investoinnin kustannuksista. 

Maaseudun yritystukia voidaan myöntää maaseutualueilla toimiville yrityksille. Yrittäjä voi tarkistaa maanmittauslaitoksen kartasta, sijaitseeko hänen yrityksensä tukikelpoisella alueella. 

Tukea omistajavaihdoksiin 

Investointien lisäksi elpymisrahoituksella vauhditetaan yrityksen omistajanvaihdoksia. Henkilö, joka valmistelee harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevan yrityksen hankintaa, voi saada omistajanvaihdoksen valmisteluun tarvittavaan asiantuntija-apuun 5 000–10 000 euroa. Kyseessä on uusi tukimuoto. 

Hakeminen ja neuvonta

ELY-keskuksesta saa lisätietoja tuesta ja tuen hakemisesta. ELY-keskuksen asiantuntijoihin on hyvä olla yhteydessä jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Päätöksen rahoituksesta tekee alueen ELY-keskus.

Tuen haku jatkuu niin kauan kuin varoja on jäljellä, kuitenkin korkeintaan vuoden 2022 loppupuolelle saakka. Tukia haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelun kautta.

Lisätietoa tuen tarkemmista ehdoista ja hakemisesta: 

Anna-Mari Heinonen
Asiantuntija, yritysrahoitus
Yrityspalvelukeskus
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Maatilojen omistus vaihtuu – vai vaihtuuko?

Maatiloilla tulee aina vääjäämättömästi vastaan jossain vaiheessa omistajanvaihdos. Tapahtuuko se hallitusti ja suunnitellusti vai jääkö asiat kuolinpesien hoidettavaksi? Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseutuyksikön alueella (18 kuntaa) on vuodesta 1995 vuoteen 2015 tilaluku vähentynyt 11 266:sta 5941 tilaan. Siis lähes puolet maatiloista on lopettanut ja joko myyneet tai vuokranneet peltonsa lähiseudun viljelijöille lisämaiksi. Vähentyminen on ollut noin 3 – 4 %:n vuosivauhtia ja sama suunta säilyy myös tulevaisuudessa.

Ohra 2_jh_pieni

Kaikilla tiloilla ei ole jatkajaa, eikä tarvitse ollakaan. On toisaalta hyvä, että päätoimiset viljelijät saavat tuotantoonsa lisämaita läheltä ja siten pirstoutunut tilusrakenne vähitellen palautuu takaisin paremmin viljeltäviksi kokonaisuuksiksi. Maatalouden rakennemuutoksen kourissa kannattavuudet eri tuotannonaloilla ovat heitelleet ja varsinkin aivan viimeisinä vuosina joillakin sektoreilla maatalouden yrittäjätulot pudonneet rajusti. Maatilojen tytöt ja pojat ovat nähneet vanhempiensa painiskelun lisääntyvän velan ja vähentyvien tulojen ristiaallokossa ja joutuvat samalla valitsemaan elämänsuuntaansa ja punnitsemaan eri vaihtoehtoaja – mitä minä elämältäni haluan? Olisiko sittenkin kaupungissa palkansaajana helpompaa kuin heittäytyä yrittäjyyden epävarmaan tulevaisuuteen? Vai haluanko tehdä itse, vastata tuloksista itse ja yrittää kehittää kotitilaani vielä paremmaksi viimeisimmän tiedon ja taidon avulla pelkäämättä vastoinkäymisiä?

Koko maataloussektorin perusedellytys on, että saamme jatkuvasti uusia yrittäjiä vastaamaan tulevaisuuden elintarvikehuollosta. Samalla oman maakuntamme isot elintarvikejalostajat saavat kotimaisia raaka-aineita lähistöltä lyhyiden kuljetusmatkojen päästä ja pystyvät pitämään tehtaansa toiminnassa. Olen pitänyt tilastoa vuodesta 2000 alkaen ja vuoteen 2015 saakka. Alueellamme 1223 maatilaa, ja tällä hetkellä toimivista maatiloista noin 20 % sekä keskimäärin 76 tilaa/vuosi, on vaihtanut omistajaa kyseisenä ajanjaksona yhteiskunnan tukemana. On muistettava, että arviolta noin puolet maatilojen omistajanvaihdoksista tapahtuu meidän tuen ulkopuolella. Ne eivät kirjaudu mihinkään tilastoihin. Ne ovat pienempiä kasvinviljelytiloja, joita viljellään oman toimen ohessa sivutoimisesti, mutta jotka kuitenkin halutaan pitää suvun omistuksessa. Aivan viime vuosina määrät ovat heitelleet rajusti, johtuen eläkelainsäädännössä tapahtuneista muutoksista. Tällä hetkellä luopumistuen voi saada 59-vuotiaana, ja vuodesta 2017 ikäraja nousee 60 vuoteen. Luopumiseläkelaki on voimassa vuoteen 2018, jonka jälkeen viljelijöitten sukupolvenvaihdosten tueksi ei ole enää omaa erityiseläkelakia.

Img_3176_pieni

Muutokset ovat aiheuttaneet osaluovutusten lisääntymisen. Vanhemmat luovuttavat osan, normaalisti puolet maatilasta jatkajalle ja tilaa jatketaan maatalousyhtymänä. Loput maatilasta luovutetaan vuosien tai vuosikymmenen päästä. Tämä vaihtoehto on käytössä varsinkin isommilla kotieläintiloilla, joissa vanhempien eläköitymiseen on vielä matkaa ja nuori polvi kärkkyy pääsemistään vastaamaan tilan kehittämisestä. Tilan tulosta voidaan jakaa useamman osapuolen kesken ja työvoimaa isoilla tiloilla aina tarvitaan. Järjestely vaatii sukupolvien välistä keskinäistä ymmärrystä ja sopuisuutta. Ajatuksien mennessä pahasti ristiin tilan kehittämisessä, toteamuksella ”meillä teherään niin kuin aina ennenkin on tämä homma tehty” tai edellisen sukupolven työn ja kokemuksien vähättely, saattaa johtaa ylitsepääsemättömiin seurauksiin, jossa jompikumpi osapuoli turhautuu ja tilan kehittäminen vaarantuu.

Maatila on yritysmuotona sikäli haasteellinen, että siinä sekoittuu työ ja vapaa-aika. Jos nait maanviljelijän, niin saat samaan pakettiin myös tietyn elämänmuodon, johon sisältyy useimmiten myös tiiviit sukulaisuussuhteet tilalla asuneisiin puolison lähisukulaisiin. Useimmiten huonot asumisjärjestelyt aiheuttavat kitkaa eri sukupolvien välillä. Asioitten nostaminen ns. pöydälle ja pääseminen hyvään kompromissiratkaisuun vaatii usein ulkopuolisen näkemystä asiaan.

ELY-keskuksen tehtävänä on tukea nuorta yrittäjää tuossa murrosvaiheessa. Yhdessä hyvien yhteistyökumppaneitten kanssa pyrimme jakamaan tietoa maatilan omistajuusvaihdoksiin liittyvissä ongelmissa. Siihen liittyy olennaisesti rahoituksen järjestely yhdessä pankkien kanssa, kuin myös tilan tulevaisuuden taloussuunnittelua, verosuunnittelua, eläkesuunnittelua ja perintösuunnittelua. Olenkin neuvonnassa pyrkinyt siihen että sukupolvenvaihdos maatiloilla tulee tehdä siten, ettei tilan kehittäminen tulevaisuudessa vaarannu jatkajan osalta liian isoilla kauppahinnoilla, mutta myös luopujien tulevaisuus tulee olla turvattu. Luopujilla tulee olla katto pään päälle ja jonkinlainen kuukausitulo. Maanviljelijöitten eläkkeet ovat vielä aika matalia. Maanviljelijä maksaa itse omaa eläkevakuutusmaksua tilan koon mukaisesti, jonka perusteella eläkkeet määräytyvät.

Sadonkorjuu traktorit_jh_pieni

Vaikka kustannusten nousu, satovahingot, kaupan vapautumiset halpuuttamisineen jne. ovat tuoneet erilaisia uhkakuvia, niin aina sitkeimmät selviytyvät. Paras millä nuori, omasta maatilastaan haaveileva ja maaseutuyrittäjyyteen uskova, voi tulevaisuuteen varautua, on koulutus. Uuden tiedon jatkumaton jano ja rohkeasti eri asiantuntijoitten käyttäminen tuo parhaan lopputuloksen, jolla selviää pahimpien karikoitten yli. Oman tiedon jatkuva päivittäminen vaatii aktiivisuutta ja sen vuoksi hyvän pohjakoulutuksen hankkiminen ennen sukupolvenvaihdosta on helpompaa kuin sen jälkeen. Monelle tuottaa vaikeuksia istua koulun penkkiä kuluttamassa, kun olisi muutakin tärkeää tekemistä, motiivi ei tahdo millään riittää. Hyvään koulutukseen panostaminen tulee aina takaisin maatilan parempina tuloksina ja myös talouslaskennan ja tulossuunnittelun parempana ymmärtämisenä. Tilanpidon jatkajan täytyy osata olla samalla toimitusjohtaja, lypsäjä, ruokkija, kyntäjä, kylväjä, kuski, korjaaja, siistijä, rakennusmies. Toki tänä päivänä osataan jo joitakin toimia ulkoistaa, ettei kaikkia yritetäkään tehdä itse. Maatilayrittäjyyden monipuolisuus tekeekin siitä hyvin mielenkiintoisen ammatin. Edelleen innokkaat nuoret kehittävät saatua tilaansa viljellen ja varjellen tulevaisuuteen uskoen, niin kuin isänsä ja esi-isänsä aikoinaan tekivät.

Mantykoski_Heikki

Heikki Mäntykoski
Asiantuntija, maatalouden rahoitus
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus