Maaseutuohjelman kuulumisia

Hankkeisiin ja yritystukiin vielä rahoitusta

Kuluva EU:n ohjelmakausi on kääntynyt loppusuoralle. Hanke- ja yritystukiin on vielä tänä vuonna käytettävissä mukavasti rahoitusta, ensi vuoden ollessa rahoitusmäärältään vaatimattomampi. Kannustaisinkin jalostamaan hyvät hanke- ja yritystuki-ideat tänä vuonna hakemuksiksi saakka. Seuraavat hankkeiden valintajaksot tänä vuonna ovat toukokuun ja lokakuun lopussa. Yritystukien valintajaksot ovat heinäkuun ja lokakuun lopussa. Ensi vuoden osalta valintajaksoihin on tulossa hiukan muutoksia. Hankkeiden valintajaksot vuonna 2020 ovat maaliskuun ja syyskuun ja yritystukien valintajaksot ovat tammikuun, huhtikuun, heinäkuun ja syyskuun lopussa. Tukipäätöksiä voidaan tehdä 2020 vuoden loppuun saakka ja hankkeiden toteutusaika voi näillä näkymin olla 31.12.2022 saakka.

Väliarvioinnin havainnot

Maaseutuohjelman mahtisatoa, tuloksia ja vaikuttavuutta, juhlittiin viime viikolla lähes 180 henkilön voimin. Maaseutujuhlassa saimme kuulla hienoja vaikuttavuustarinoita siitä, mitä merkitystä maaseuturahaston tuella on ollut ihmisten, yhteisöjen ja yritysten elinvoimaan.

Kuva maaseutujuhlasta

Mahtisatoa -vaikuttavuusprosessin lisäksi olemme toteuttaneet alkuvuodesta yhdessä Pohjanmaan, Satakunnan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten kanssa yhteisen alueellisten maaseudun kehittämissuunnitelmien väliarvioinnin. Siinä Etelä-Pohjanmaan tunnuspiirteiksi nousivat yritystukien hyvä maakunnallinen kattavuus sekä teollisten yritysten tukeminen ja uuden yritystoiminnan edistäminen. Tämän lisäksi Etelä-Pohjanmaalla panostetaan yleishyödyllisiin vapaa-ajan investointeihin.

Hankkeiden keskeisiä tuloksia ovat kohderyhmän osaamisen nostaminen, tietomateriaalin tuottaminen kohderyhmälle sekä toteuttajaorganisaation osaamisen paraneminen. Hankkeilla on myös edistetty yhteistyöverkostojen syntymistä ja alueiden väliset hankkeet koetaan onnistuneiksi. Yritystukien merkittävimmiksi tuloksiksi todetaan yrityksen toiminnan laadun koheneminen, työllisyyden säilyminen sekä uudet tuotteet tai palvelut. Pidemmällä aikavälillä hankkeiden vaikutuksia arvioidaan näkyvän lisäinvestointeina, yrityksien uudistumisena ja kannattavampana toimintana.

Arviointi suosittaa, että jatkossa tulee kiinnittää huomioita maaseudun kehittämistyön julkisuuskuvan parantamiseen, hankkeiden kohderyhmien tarkempaan määrittelyyn ja vaikuttavuuden parantamiseen esimerkiksi kytkemällä kehittämistoimia vahvemmin yritysten omiin kehittämisprosesseihin. Näin uusien toimintatapojen juurruttaminen olisi todennäköisempää.

Lue lisää väliarvioinnista.

Alueelliset painopisteet ohjelmakaudelle 2020-2027

Helmi-maaliskuussa kokosimme maaseutuohjelman keskeisiltä toimijoilta ja sidosryhmiltä näkemyksiä ja kommentteja tulevan ohjelmakauden tarpeista ja painopisteistä. Sähköisten kyselyjen lisäksi järjestimme kaksi keskustelutilaisuutta.

Etelä-Pohjanmaan maaseudun kehittämisen keskeiset tarpeet liittyvät maatalouden kannattavuuden tukemiseen, maaseudun infrastruktuuriin ja asumisen edellytyksiin, osaamisen lisäämiseen ja siinä erityisesti digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämiseen, maaseudun yritystoiminnan edistämiseen, kestävään metsätalouteen, energia- ja ympäristöasioiden sekä kestävän kehityksen huomiointiin.

Näiden perusteella esitimme Etelä-Pohjanmaan maaseudun kehittämisen tuleviksi painopisteiksi:

1) Ruokaprovinssin kehittäminen
2) Yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistäminen
3) Maaseudun elinvoima ja asukkaiden hyvinvointi
4) Osaamisen lisääminen

Läpileikkaavina teemoina: ympäristö, ilmastonmuutos ja luonnonvarojen kestävä käyttö.

Näiden painopisteiden sisältöjä tullaan tarkentamaan tulevan syksyn aikana, olette tervetulleita tähän työhön mukaan!

Hanna Mäkimantila
Kehittämispäällikkö
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

 

 

 

 

 

Maatilojen johtamis- ja talousosaamista, lämpöyrittäjyyttä ja green care toimintaa – monipuolista tukea maaseutuohjelmasta Etelä-Pohjanmaalle

Maaseuturahaston ensimmäisen kokonaisen toimeenpanovuoden jälkeen on ollut tarpeen pysähtyä tarkastelemaan kuinka alueellisessa maaseudun kehittämissuunnitelmassa asetetut painopisteet ovat lähteneet toteutumaan. Toteutuvatko painopisteiden tavoitteet ja mitä toimenpiteitä vielä tarvitaan? Tarkastelumme osoitti, että hanke- ja yritystuet ovat jakautuneet tasaisesti kehittämissuunnitelmamme painopisteisiin ja tukevat valtakunnallisten tavoitteiden toteutumista. Oikeassa suunnassa olemme.

Kehittämisen teemoja

Ruokaprovinssin kehittämiseen on rahoitettu elintarvikeketjun kilpailukyvyn vahvistamiseen ja uudistamiseen liittyviä hankkeita. Niissä pyritään lisäämään maatilojen johtamis- ja talousosaamista ja huomioimaan työhyvinvointiin liittyviä asioita. Hankkeissa tähdätään myös eläinten hyvinvoinnin lisäämiseen ja lähiruoan käytön edistämiseen samoin kuin pyritään lisäämään tilojen välistä sekä viranomaisten ja elinkeinon välistä yhteistyötä. Digitalisaatio ja sen mukanaan tuomat mahdollisuudet ovat korostuneet uusina asioina hankkeissa.

Metsävarojen monipuolista hyödyntämistä edistetään mm. metsätalousyrittäjyyden ja metsätalouden kannattavuuden parantamiseen, metsäenergian käytön ja logistiikan edistämiseen ja sukupolven- ja omistajanvaihdosten edistämiseen tähtäävin hankkein. Myös puurakentamisen edistämiseen, lämpöyrittäjyyden kehittämiseen ja yhteismetsien pinta-alan lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä on meneillään.

Yrittäjyyden edistäminen maaseudulla – painopisteen suurimmat rahavirrat kohdistuvat suorien yritystukien kautta. Käynnissä on myös useampia yritysten yhteistyöhön pohjautuvia yritysryhmähankkeita erityisesti vientimarkkinoihin liittyen. Hankkeissa kehitetään myös uusia tapoja varmistaa käyttäjälähtöisyys ja asiakkaiden todennetut tarpeet tuotteiden ja palvelujen suunnittelussa. Maakunnan perinteisten toimialojen rajapinnoille ja rinnalle aktivoidaan uusia avauksia mm. green care – yrittäjyyden edistämisen kautta.

Alueellisen vetovoiman kasvattamista edistetään sekä kehittämishankkeiden että yleishyödyllisten investointien kautta. Hankkeilla ja investoinneilla pyritään kylätoiminnan ja kylätoimijoiden aktivointiin ja sitouttamiseen sekä kyläläisten yhteistyön lisäämiseen: on liikunta- ja harrastuspaikkojen rakentamista, erilaisten kylä- ja kokoontumistilojen sekä kulttuuripaikkojen kunnostamiseen ja kehittämiseen tähtääviä hankkeita. Tehdään asioita yhdessä.

 Yritystuilla lähes 180 uutta työpaikkaa

Maaseuturahaston yritystukea ELY-keskus on myöntänyt ohjelmakaudella noin 6,3 miljoonaa euroa. Tuen myötävaikutuksella toteutetaan lähes 33 miljoonan euron investoinnit ja näiden vaikutuksesta odotetaan syntyvän lähes 180 uutta työpaikkaa maaseutuyrityksiin.

Tuesta suuri osa kohdistuu metalliteollisuuden investointeihin, mutta myös elintarvikkeiden jatkojalostukseen on tehty isoja investointeja. Muut investoinnit kohdistuvat esimerkiksi huonekaluvalmistukseen, kierrätykseen ja erilaisten palveluiden kehittämiseen.

Vaikuttavaa maaseudun kehittämistä 26.4.2017

Hankkeiden ja yritystukien vaikuttavuudesta ja tuloksista keskustellaan vilkkaasti. Uuden ohjelmakauden valmistelutyö käynnistynee alueilla jo ensi vuoden puolella. Hyvien esimerkkien esille tuominen on entistä tärkeämpää, että pystymme osoittamaan maaseuturahaston merkityksen alueellisessa kehittämistyössä.

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan hankkeiden vaikuttavuudesta!

Vaikuttavaa maaseudun kehittämistä ohjelma (pdf)


Hanna Mäkimantila
Kehittämispäällikkö
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus