Siltojen tarkastukset sekä rahoitusmuodot

”Ennen vanhaan ollessani tietyömailla töissä niin sillat yhdistivät teitä. Nyttemmin tiet yhdistävät siltoja.”

ELY-keskuksemme alueella on maantiesiltoja yleisillä teillä, vuodenvaihteen tilanteen mukaan, yhteensä 1408 kpl. Silloista on vajaa 800 kpl vesistösiltoja ja putkisiltoja on n.350 kpl. Silloista huonokuntoisia on 66kpl ja näistä erittäin huonoja 10kpl. Painorajoitettuja siltoja on 61 kpl. Rautatiesillat ovat Liikenneviraston hoidossa.

Sillat jakaantuvat maakunnittain; Etelä-Pohjanmaa 688kpl, joista putkisiltoja 198 kpl, Keski-Pohjanmaa 241kpl, joista putkisiltoja 43kpl ja Pohjanmaa 479 kpl, joista putkisiltoja 111 kpl.

Tarkastukset

Siltojen tarkastuksia ovat vuosi-, yleis-, ja erikoistarkastukset. Vuositarkastus tehdään vuosittain ja tarkastuksen suorittaa alueurakoitsijan koulutettu henkilö. Koulutuksen näille henkilöille antaa Liikennevirasto. Tarkastus on visuaalinen ja se suoritetaan kesäkuun ja heinäkuun aikana siltojen pesujen jälkeen. Tarkastuksessa ilmenneet korjattavat vauriot raportoidaan tilaajalle.

Sammalpuron putkisillan vauriokuva. Kuva: Siltaexpert

Yleistarkastus tehdään sillalle viidenvuoden kierrolla, jolloin tarkastettavia siltoja on vuosittain 200 – 300kpl. Yleistarkastuksen suorittaa Liikenneviraston akkreditoidut konsultit. Käytämme tänäkin vuonna Liikenneviraston puitesopimuskonsultteja.

Yleistarkastus on myös visuaalinen tarkastus, jossa sillan rakenneosien vauriot lasketaan yhteen, jolloin saadaan vauriopistesumma VPS. Vaurioiden määrän ja vakavuuden perusteella sillan kuntoluokka määräytyy. Tarkastajan antamia kuntoluokkia ovat; uuden veroinen, hyvä, välttävä, huono ja erittäin huono. Tarkastaja antaa myös korjattavan vaurion kiireellisyysluokan sekä kustannusarvion.

Sillan vaurioiden vakavuuden ja kuntoluokituksen sekä VPS:n mukaan ohjelmoidaan erikoistarkastukset. Erikoistarkastuksessa otetaan poranäytteet eri rakenneosista(betoni) ja tutkitaan betonin kunto ja kloridipitoisuus (suolattavat tiet) ja Karbonatisoitumissyvyyden mittaus sekä ohuthie- ja pintahie-mittaukset, joiden avulla selvitetään betonin mikrorakenne. Kannesta otetuista näytteistä selvitetään myös vedeneristyksen kunto.

Erikoistarkastuksen päätarkastajalta edellytetään voimassa olevaa Liikenneviraston sillantarkastajan pätevyyttä ja vähintään kahden vuoden kokemusta yleistarkastusten tekemisestä. Siltojen betonirakenteiden erikoistarkastusten päätarkastajalta vaaditaan lisäksi FISE Oy:n myöntämä Betonisiltojen a-vaativuusluokan kuntotutkijanpätevyys tai muu vastaava pätevyys.

Erikoistarkastus on pohjana sillan korjaussuunnittelulle tai apuna päätettäessä sillan korjauksesta tai uusimisesta.

Rahoitus

Vuosittainen perustienpitoraha silloille on pohjalaismaakunnissa 3,0M€. Lisäksi saatiin massat ja mitat rahoitusta, korjausvelkarahaa sekä suurten siltojen rahaa.

Massat- ja mitat -rahoitus on tarkoitettu painorajoitettujen siltojen korjauksiin. Tämä vuosi on viimeinen vuosi, kun tätä rahoitusta jaetaan, meidän osuus on tänä vuonna 2 M €. Tällä rahalla korjataan viisi kohdetta ja uusitaan yksi kohde sekä poistetaan painorajoitukset näiltä silloilta.

Korjausvelkarahoitusta saatiin kahdelle sillalle, Lassilan sillalle Evijärvellä, mikä toteutetaan Evijärvi-Ina hankkeen yhteydessä sekä Kolpin ylikulkusillalle.

Suurten siltojen rahoitus on tarkoitettu nimensäkin mukaan suurten siltojen korjauksiin, kun korjaus tai uusimiskustannus on ELY:lle suuri. Rahoitusosuus on 50 % ELY:n ja 50 % Liikenneviraston. Tätä rahoitusta saimme Lammassaaren ja Varassaaren silloille Luodon kuntaan seitsemän sillan tielle.

”Tienkäyttäjä ei huomaa sillan tärkeyttä ennen kuin se suljetaan liikenteeltä kokonaan tai osittain korjaustöiden vuoksi.”

Jukka Ylimäki
Siltaprojektipäällikkö
ELY-keskus