HELMI-tiimi kävi yhteistyökumppanin kanssa maastokäynnillä

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikön HELMI-tiimi teki maastokäynnin Vanhaan Vaasaan. Päivä alkoi tutustumisella Hovioikeuden metsään, jonka Vaasan kaupunki on suojellut Suomi 100 -tekona. Hovioikeuden metsässä on suunniteltu ja toteutettu HELMI-elinympäristöohjelman puitteissa perinnebiotooppien kunnostustoimia alueelta löytyville vanhoille laidunlaikuille, jotka ovat jäänteitä alueella aikoinaan ennen Vaasan paloa sijainneesta asutuksesta. Aamupäivä kului kohteessa joutuisasti paikallisoppaana toimineen luonnonsuojeluyksikön lintuvesikoordinaattori Olli Aution kerratessa alueen historiaa, sekä harvinaista kasvilajistoa. Metsässä pidetyn kahvitauon yhteydessä päästiin yllättäen kuuntelemaan pyyn viheltelyä, joka oli myös paikallisoppaallemme ensimmäinen pyyhavainto kyseisessä paikassa. Pohdittavaksi jäi, onko suojelulla ollut vaikutusta pyiden ilmestymiseen kohteelle, vai selittyneekö se ajallisella vaihtelulla ja lajille suotuisalla kesällä. Vielä ennen lounasta kävimme tutustumassa Linnanvalleilla harvinaisen keltakynsimön (Draba nemorosa) esiintymään, joka Suomessa on muinaistulokas ja suosii kyseisenlaisia hyvin vanhoja kulttuuriympäristöjä. Lajista on eniten havaintoja etelärannikon viikinkien vanhan idäntien varrelta Uudeltamaalta Kymenlaaksoon (Laji.fi).

Dronesta otettu ilmakuva, jossa näkyy pitkospuut ruovikon keskellä.
Pitkospuut vievät Risön lintutornille.

Iltapäiväksi seuraamme liittyi Metsähallituksen Luontopalveluiden luonnonsuojelutiimiläisiä, joiden kanssa tutustuimme Metsähallituksen isännöimään Risön metsä- ja merenrantakokonaisuuteen. Alue on ennen valtiolle siirtymistään toiminut paikallisen maa- ja metsätalousoppilaitoksen (nyk. Yrkesakademin) opetuskohteena, ja voikin todeta alueen olleen metsätalousmielessä erittäin huolella hoidettu. Alueen kunnostussuunnittelusta ja luonnonsuojelullisista hoitotoimista ryhmää valistivat Jouni Elonen ja Carina Järvinen Metsähallituksesta. Risö oli ensimmäisiä alueita Vaasan seudulla, jolla metsä- ja suoluonnon ennallistamistoimenpiteitä tehtiin. Toimenpiteitä aikoinaan suunnitelleen Elosen johdolla oli antoisaa tutustua kohteisiin, kun opas kuvaili lähtötilannetta sekä suunnitteluprosessia. Pääsimme tutustumaan moniin mielenkiintoisiin alueella tehtyihin hoitotoimiin, ja yhdessä voitiin todeta valittujen ennallistamistoimenpiteiden olleen oikeita. Risössä on tukittu ojia korpikuvioilla, jolla puustoisen suon vesitaloutta pyritään palauttamaan luonnontilaisemmaksi niillä esiintyvän tyyppi- ja uhanalaislajiston elinolojen parantamiseksi. Alueella on myös hakattu/poistettu ja kaulattu liian rehevälle kasvualustalle istutettuja mäntyjä ja suosittu lehtipuita ja kuusia kyseisten kohteiden luonnontilan edistämiseksi.

Dronesta otettu ilmakuva näyttää hyvin sen, miten merensalmi on umpeen kasvanut ja ruovikoitunut.
Merensalmi on maankohoamisen ja rehevöitymisen myötä kasvanut umpeen ja ruovikoitunut.

Metsästä matkamme jatkui vielä Risön lintutornille. Polku lintutornille kulkee pitkoksilla keskellä korkeaa ruovikkoa. Alueella ennen sijainnut merensalmi on maankohoamisen ja rehevöitymisen myötä kasvanut umpeen ja ruovikoitunut. Avoimet merenrantaniityt ovat monille lajeille, erityisesti linnustolle, hyvin tärkeitä, ja niiden kokonaispinta-ala on laskenut jyrkästi perinteisten maankäyttömuotojen hävittyä rannikolta. Ennen yleinen rantalaidunnus piti ranta-alueet matalakasvuisina ja avoimina, ja niistä elinympäristöistä riippuvaiset lajit ovat harvinaistuneet elintilan hävitessä. Sen takia aluetta hoidetaan lintuvesiteeman kohteena perinteistä maankäyttöä myötäilevin menetelmin, vaikkei kyseisellä alueella varsinaista laidunhistoriaa olekaan. Ensimmäisenä hoitotoimena se niitetään, ja jatkohoitajiksi alueelle pyritään saamaan nautakarja laiduntamaan ruovikon edelleen taannuttamiseksi, jolloin matalampikasvuinen varsinainen niittykasvillisuus saa mahdollisuuden kehittyä.         

Ryhmä ihmisiä kahvitaukoa pitämässä luonnossa, kuva otettu dronella ylhäältä päiin.
Kahvitauolla ELY-keskuksen väkeä yhdessä Metsähallituksen Luontopalveluiden luonnonsuojelutiimiläisten kanssa.

Lintutornin nuotiopaikalla joimme vielä iltapäiväkahvit ja keskustelimme tulevaan HELMI-yhteistoimintaryhmän perustamiskokoukseen valmistautumisesta. Lisäksi keskustelua käytiin organisaatioiden välisestä yhteistyöstä sekä tulevan vuoden Helmi-töiden resursseista ja painotuksista. Kaiken kaikkiaan maastopäivä oli erittäin antoisa, ja vertaisoppiminen sekä ongelmien läpikäynti kollegoiden kanssa hedelmällistä. Tästä on hyvä jatkaa kohti talvea ja tulevien kohteiden hoitosuunnittelua.

Lue lisää HELMI-elinympäristöohjelmasta (www.ym.fi)

Blogikirjoittajan kuva.

Jussi-Tapio Roininen
Luonnonsuojelun asiantuntija
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Merenkurkun liikenteeseen jatkuvuutta – jatkosopimus allekirjoitettu

wasa-express

Vaasa – Uumaja -välinen matkustajalauttaliikenne on ollut kilpailutettua liikennettä siitä lähtien, kun taxfree v.1999 tällä yhteysvälillä loppui. Taloudellisen liiketoiminnan edellytykset heikkenivät siinä määrin, että ilman yhteiskunnan tukea ei ympärivuotista matkustajalauttaliikennettä olisi syntynyt. Viimeiset vuodet liikenne on kilpailutettu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimesta, viimeisin sopimus astui voimaan 1.1.2014 alkaen. Tämän sopimuksen perusteella Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on käyttänyt optio-oikeuttaan ja allekirjoittanut jatkosopimuksen Vaasa – Uumaja -välisen matkustajalauttayhteyden ympärivuotisesta liikennöinnistä Vaasan kaupungin ja Uumajan kunnan omistaman yhtiön, NLC Ferry Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa seuraavat neljä vuotta eli vuoden 2020 loppuun saakka. Suomi ja Ruotsi rahoittavat sopimuksen kustannukset tasan. Sopimus on osa Merenkurkun liikenteen lyhyen tähtäimen strategiaa, jonka tarkoituksena on antaa mahdollisuus liikenteen hyvin käynnistyneelle kehitystyölle.

Wasaline on määrätietoisesti panostanut palvelun parantamiseen, Wasa Expressin ehostamiseen, liikennöinnin tehostamiseen ja mikä tärkeintä – määrätietoiseen markkinointiin! Wasaline on pystynyt rakentamaan yhteysvälille toimivan konseptin.    Wasa Express, iästään huolimatta, on viihtyisä alus hyvin toimivine palveluineen. Matkustajat viihtyvät jälleen laivalla ja juuri tähän halutaan panostaa. Aluksen sisätiloja on kunnostettu, ravintoloita uusittu ja kauppaa laajennettu. Baarissa on elävää musiikkia, laivalla saa hyvää ruokaa ja kokoustiloja uudistetaan.

Matkustajamäärissä ennätysvuosi 2016

Panostus liikenteeseen on tuonut myös tuloksia. Positiivinen kehityssuunta jatkuu. Matkustajamäärät ovat jatkaneet edelleen kasvuaan. Vuonna 2016 matkustajamäärä oli 184 144 eli nousua edellisvuodesta oli peräti yli 9 %. Tämä siitäkin huolimatta, että laiva oli huoltotelakalla 2 viikkoa.

Varustamo on solminut monia uusia yhteistyökumppanuuksia sekä Suomen että Ruotsin puolella. Hotellien kanssa tehdyt hotelli/laiva -paketit ovat olleet hyvinkin suosittuja. Esimerkkinä voi mainita, että Uumajan hotelliyöpymiset olivat lisääntyneet viime vuonna peräti 29 %. Rahdin osalta viime vuosi näkyi hiukan laskusuuntaisena, johtuen pitkälti Suomen taloudellisesta tilasta sekä laivan ollessa poissa liikenteestä nuo kaksi viikkoa. Erittäin myönteistä on kuitenkin se, että Merenkurkun liikenne on edelleen kasvattanut markkinaosuuttaan suhteessa muihin varustamoihin.kaavio1-crtx

Tulevaisuudessa kaivataan innovatiivisia ratkaisuja – uutta teknologiaa

bothnian-corridorMerenkurkun liikenteen pitkän tähtäimen strategian valmisteluun kuuluu Midway Alignment of the Bothnian Corridorin –hanke, jonka tavoitteena on parantaa Merenkurkun kuljetusreittiä siten, että se täyttää kansalliset ja kansainväliset vaatimukset, jotka sekä ympäristön, että talouden kannalta kestävälle kuljetusreitille on asetettu. Tavoitteena on myös lisätä eri liikennemuotojen yhteensovittamista ja varmistaa liikenteen turvallisuus ja jatkuvuus.

Hankkeen 1-vaiheessa on tarkkaan analysoitu, käsitelty ja punnittu liikenneväylän kehitysmahdollisuuksia ja -vaihtoehtoja. Nykyisestä ratkaisusta on käyty tiivistä keskustelua väylän käyttäjien kanssa. Ennusteet osoittavat tavara- ja matkustajavirtojen edelleen lisääntyvän Merenkurkun väylällä.

Tavoitteena on saavuttaa tehokas ja pysyvä kuljetuskonsepti tavara- ja henkilöliikenteen turvaamiseksi Suomen ja Ruotsin välille, sekä parantaa Botnian käytävän kuljetusreittejä ja tukea olemassa olevaa multimodaalista TEN-T verkostoa, jossa useiden kuljetusmuotojen (meri, maantie, rautatie) synergia on jo arkipäivää. Paremmat yhteydet luovat myös edellytykset taloudelliselle kasvulle sekä Suomessa että Ruotsissa ja EU:ssa sijaitsevien seutujen väliselle yhteistyölle. Midway Alignment luo Botnian käytävän läpi kulkeville matkustajille ja rahtitavaroille turvallisen, ympäristöystävällisen ja taloudellisesti kannattavan kuljetuskoneiston.

Rajat ylittävään ja multimodaaliseen kokonaisuuteen kuuluu, sekä uuden, energiaystävällisen ja innovatiivisen, varta vasten Merenkurkun liikenteeseen tarkoitetun aluksen suunnittelu, että Vaasan ja Uumajan satamien sekä niiden logistiikan kehittäminen.

uusi-laiva

 

Matintupa_Rauno_5809

 

Rauno Matintupa
Joukkoliikennevastaava
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus