Investointituki maatilarakentamisen vipuvartena

Maatilarakentamiseen on saatavilla monipuolisesti investointitukea. Tuen tarkoituksena on mahdollistaa tilojen kehittyminen, kannattavuuden parantaminen ja kilpailukyvyn kasvattaminen, jota kautta tila antaa elinkeinon maatilayrittäjälle ja mahdollisesti luo myös työpaikkoja. Ilman tukea moni maatilainvestointi jäisi tekemättä. Tuki siis myös kannustaa tilaa kehittymään. 

Tuen vastapainoksi on normaalien rakentamismääräysten lisäksi myös vaatimuksia, jotka osaltaan ovat tiukempia kuin mitä rakentamisessa normaalisti edellytetään. Esimerkkinä eroavaisuudesta on rakennusten välinen etäisyysvaatimus palomääräysten vuoksi, joka on normaalin rakennusluvan 8 metrin sijasta tuetussa rakentamisessa yleensä 15 metriä. Ahtaassa pihapiirissä tämä saattaa aiheuttaa ongelmia. Suurimmalta osaltaan tämä on kuitenkin tuttu asia kuntien rakennusvalvonnalle ja he osaavat opastaa hakijaa aikaisessa vaiheessa. Erilaisilla lisävaatimuksilla pyritään parantamaan eläinten hyvinvointia sekä lisäämään rakennusten turvallisuutta. 

Moderni lypsypihatto, jossa lehmät parhaillaan ovat syömässä.
Nykyaikainen lypsypihatto on valoisa ja avara ja myös laajennusmahdollisuus on mietitty valmiiksi.

Poikkeusaika on nostanut esiin yllättävän ongelman, jota ei olla osattu ennakoida. Rakennusmateriaalien huima hinnannousu lyhyessä ajassa on nostanut rakentamiskustannuksia ja lisäksi myös materiaalien saatavuusongelmat ovat venyttäneet toimitusaikoja hyvinkin pitkiksi. Yhtälö on hankala, jos investoinnin kannattavuus on laskettu tiukan kustannusarvion ja aikataulun varaan ennen hintojen nousua.  

Olethan ajoissa asialla 

Projektin sujuvan etenemisen vuoksi tilallisen kannattaa olla ajoissa liikkeellä ja edetä asioissa sopivassa järjestyksessä. Investointihakemusta ei kannata laittaa liikkeelle hetken mielijohteesta, vaan taustalla on syytä olla pitkään jatkunut harkinta ja suunnittelu siitä, kuinka tilaa tulisi kehittää.  

Ihannetapauksessa investointitukea haettaessa kaikki päätöksentekoon tarvittavat asiakirjat olisivat jo kasassa ja liitetty Hyrrään hakemuksen liitteiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että jo ennen tukihakemuksen jättämistä, hakijalla olisi esimerkiksi liiketoimintasuunnitelma ja myönteiset lupapäätökset, jos hanke vaatii vaikkapa rakennus- ja ympäristöluvan. Näitä lupia kannattaa hakea hyvissä ajoin, koska lupapäätöksiä ei välttämättä ehdi saada ennen investointitukihakemuksen viimeistä päätöspäivää, jos ne laitetaan vireille vasta hakemuksen jättämisen jälkeen. Ennen lupahakemuksia tarvitaan tietysti rakennussuunnitelmat ja sekin ottaa oman aikansa. Myös rahoittajaan on hyvä olla ajoissa yhteydessä, mielellään jo liiketoimintasuunnitelman laadintavaiheessa. 

Kaaviokuva kertoo rakentamisen prosessikaaviona. Samaa asiaa on selitetty myös tekstissä.
Rakentamisen prosessikaavio.

Hakujaksoja on vuodessa neljä. Valitettavan usein totuus on kuitenkin se, että suuri osa tukihakemuksista saapuu hakujakson viimeisenä hakupäivänä ja osa vielä ilman liitteitä. Sellaisessa tapauksessa tulee usein melko kiire, jos hakija aloittaa liitteiden kasaamisen vasta haun jälkeen. Lisäksi hakijalla saattaa olla ajatuksena, että rakentamisen pääsisi aloittamaan keväällä hyvissä ajoin, jotta rakentaminen ajoittuisi kesälle, mutta tukihakemus on jätetty vaikkapa vasta maaliskuussa päättyvään hakuun. Näistä päätökset tulevat vasta touko- kesäkuussa, jolloin ollaan jo takamatkalla alusta alkaen. Rakentamista kun ei saa aloittaa ennen tukipäätöstä. 

Vihreän maiseman ympäröimänä aivan uusi punainen kuivaajarakennus.
Investointituki mahdollistaa monipuolisesti maatilarakentamista.
Blogikirjoittaja Pauli Jokiahon kuva.

Pauli Jokiaho
Rakennusinsinööri
Maaseutuyksikkö
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Pienet turvetuotantoalueet kartoituksessa

Turvetuotannon ympäristönsuojelua ohjaavan lainsäädännön piirissä on tapahtunut muutaman vuoden sisään uudistus, joka on tuonut muutoksia myös ELY-keskuksen valvontatyöhön. Uuden ympäristönsuojelulain (527/2014) myötä kaikilta turvetuotantoalueilta pinta-alasta riippumatta vaaditaan ympäristölupa.

Tämä ympäristönsuojelulain uudistus on merkittävä aikaisempaan lakiin verrattuna, jonka tulkinnan mukaan pääsääntöisesti alle 10 hehtaarin turvetuotantoalueet ovat voineet olla toiminnassa kunnan hyväksymällä ilmoituksella. Muutos tulee näkymään turvetuotannon valvonnassa etenkin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella. ELY-keskuksen tiedossa olevia alle 10 hehtaarin turvetuotantoalueita on Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla yhteensä lähes 300. Vertailun vuoksi mainittakoon, että esimerkiksi Pirkanmaan ELY-keskuksen alueelta löytyy alle 30 ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelta vain 19 alle 10 hehtaarin turvetuotantoaluetta.

Alle 10 hehtaarin tuotantoalueet lupavelvollisiksi

Uuden ympäristönsuojelulain mukaan jo toiminnassa oleville alle 10 hehtaarin turvetuotantoalueille täytyy hakea ympäristölupaa, jotta toimintaa voidaan jatkaa. Ympäristönsuojelulain muutoksella (317/2016) pidennettiin ympäristöluvan hakemiseen liittyvää siirtymäkautta.

Nyt turvetuottajien täytyy lähettää hakemus aluehallintovirastoon ympäristöluvan saamiseksi alle 10 hehtaarin tuotantoalueilleen syyskuuhun 2020 mennessä. Tämä koskee kaikkia turvetuotantoalueita, jotka ovat olleet toiminnassa uuden ympäristönsuojelulain voimaantullessa. Siirtymäaika ei koske uusia alle 10 hehtaarin tuotantoalueita, joilla toiminta on alkanut tai alkaa lain voimaantulon jälkeen.

Korkean riskin kohteiden selvitys

Ympäristöministeriö on ohjeistanut ELY-keskukset kiinnittämään huomiota mahdollisten korkean riskin kohteiden seurantaan. Korkean riskin kohteiksi luokitellaan ympäristönsuojelulain voimaantullessa toiminnassa olleet alle 10 hehtaarin turvetuotantoalueet, joista ELY-keskuksen arvion mukaan aiheutuu tai saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista.

Näiden korkean riskin kohteiden kartoituksessa otetaan huomioon Natura-vesistön valuma-alueella sijaitsevat tuotantoalueet, toisiaan lähellä sijaitsevat tuotantoalueet, tuotantoalueet, joiden alapuolisessa vesistössä on kalataloudellisesti tai lajisuojelullisesti arvokas kalakanta sekä muut pilaantumiselle herkällä alueella sijaitsevat tuotantoalueet. Alle 10 hehtaarin turvetuotantoalue, joka täyttää jonkin näistä kriteereistä, luokitellaan korkean riskin kohteeksi.

Korkean riskin kohteiden selvitys on annettu ELY-keskusten tehtäväksi syksyyn 2017 mennessä. Selvityksen tarkoituksena on kartoittaa, mitkä alle 10 hehtaarin tuotantoalueista vaativat mahdollisia valvontatoimia. Tarkastelun tuloksena pyritään myös saamaan tieto mahdollisista ilmoittamattomista turvetuotantoalueista, jotka eivät ole olleet ELY-keskuksen valvonnan piirissä.

Tehdyn kartoituksen tuloksena saatuja paikkatietoaineistoja voidaan jatkossa hyödyntää kaikkien turvetuotantoalueiden valvonnassa. Tieto riskialueista on hyödyksi myös ympäristöluvallisten tuotantoalueiden valvonnassa.

Alle 10 hehtaarin tuotantoalueiden riskikartoituksen edistäminen on ollut yksi monista kesän työtehtävistäni. Nyt harjoitteluni Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa alkaa olla loppusuoralla, ja ensi viikolla vaihtuvat turvesuot hillasoihin.

 

Aurinkoista loppukesää toivotellen,

Saara Luukkonen
Harjoittelija
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus